Ład korporacyjny:

W trosce o rzetelność przekazywanych rynkowi informacji spółka wdrożyła zasady ładu korporacyjnego. Wierzymy, że w ten sposób dostarczymy zarówno obecnym jak i potencjalnym akcjonariuszom wiedzy na temat funkcjonowania i przyszłości spółki, niezbędnej do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących na GPW Zasad Dobrych Praktyk znajdą Państwo pod adresem: http://www.corp-gov.gpw.pl/

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku znajduje się w punkcie 4 Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2013 roku.

Udział kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

Zgodnie z zasadą określoną w Rozdziale II pkt 1 ppkt 2a) „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Midas S.A. informuje, iż w okresie ostatnich dwóch lat mężczyźni stanowili 100% Rady Nadzorczej, jak i Zarządu Spółki.

Reguła zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W odniesieniu do zasady określonej w Rozdziale II pkt 1 ppkt 14) „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Midas S.A. informuje, iż zgodnie z Artykułem 21 ust. 21.2 ppkt k) Statutu Midas Spółka Akcyjna wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki należy do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej Spółki. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza Spółki dokonuje na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.  Zgodnie z § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w którym określone są zadania poszczególnych Komitetów Rady Nadzorczej Spółki Komitet Audytu m.in. monitoruje prace biegłych rewidentów Spółki i przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki.

Midas S.A. stosuje zasadę zmiany osoby odpowiedzialnej za badanie sprawozdań finansowych co 5 lat, zgodnie z wymaganiami stawianymi przed osobami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych zawartych art. 89 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Informację o wyborze przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Midas S.A., Spółka zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] przekazuje do publicznej wiadomości raportem bieżącym w systemie ESPI.