Prospekt emisyjny:

ISTOTNE INFORMACJE

Uprzejmie informujemy, że oferta publiczna akcji serii D spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas Spółka Akcyjna („Akcje serii D”) jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamieszczone na tej stronie informacje dotyczące tej oferty nie są przeznaczone do prezentowania ani rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej prospekt emisyjny NFI Midas S.A. („Prospekt”) ani inne materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia akcji albo jako inne podobne zachowanie.

Prospekt sporządzony został w związku z publiczną ofertą objęcia 1.183.733.400  Akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (i) nie mniej niż 548.000.000 i nie więcej niż 1.183.733.400  Akcji serii D, (ii) nie mniej niż 548.000.000 i nie więcej niż 1.183.733.400 praw do Akcji serii D oraz (iii) nie więcej niż 295.933.350 praw poboru Akcji serii D.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o NFI Midas S.A. i papierach wartościowych tej spółki będących przedmiotem publicznej oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane na podstawie Prospektu. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykiem związanym z inwestowaniem w papiery wartościowe NFI Midas S.A. oraz warunkami oferty publicznej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu. Należy także mieć na uwadze możliwość opublikowania aneksów do Prospektu lub komunikatów aktualizujących do Prospektu, zmieniających lub uzupełniających treść Prospektu.

Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami: dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam lub ustawy Stanów Zjednoczonych Ameryki o Papierach Wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933).

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą znajdować zastosowanie do jego sytuacji.

Jeżeli materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową.

  Prospekt emisyjny 2012

  Aneks nr 1

  Aneks nr 2

  Aneks nr 3

  Komunikat aktualizujący nr 1

  Sprostowanie do Prospektu emisyjnego

  Formularz zapisu na akcje serii D NFI Midas S.A.

Naciśnij prawy przycisk myszy i "Zapisz element docelowy jako..."

 


 

  Prospekt emisyjny 2006

Naciśnij prawy przycisk myszy i "Zapisz element docelowy jako..."