Kalendarz Inwestora:

MIDAS S.A. opublikuje raporty okresowe w następujących terminach:

  • Jednostkowy raport roczny za 2015 rok – 29 lutego 2015 roku
  • Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 29 lutego 2015 roku
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 11 maja 2016 roku
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 28 września 2016 roku

W związku terminami publikacji raportów okresowych w 2014 roku Midas S.A., w oparciu o przepis art. 159 w związku z art. 154 oraz art. 156 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 11472 z późn. zm.) - dalej „Ustawa”, informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2015 roku:

  • 1 stycznia 2015 - 29 lutego 2016 r. w związku z pracami nad raportem rocznym za 2015 r.
  • 27 kwietnia - 11 maja 2016 r. w związku z pracami nad skonsolidowanym raportem za I kwartał 2016 r.
  • 28 sierpnia - 28 września 2016 w związku z pracami nad skonsolidowanym raportem za I półrocze 2016 r.

Zgodnie z art. 159 ust. 1 i ust. 1a Ustawy, osoby, o których mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy, tj. każdy kto, posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Midas S.A., posiadaniem w Midas S.A. akcji lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Midas S.A., jej pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z Midas S.A. w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą w czasie trwania okresu zamkniętego, z zastrzeżeniem postanowień art. 159 ust. 1b Ustawy:

a) nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Midas S.A., praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi,

b) działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Midas S.A. oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.

Dodatkowo Midas S.A. przypomina, iż okresem zamkniętym w którym obowiązują powyżej wymienione ograniczenia jest również okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a informacji poufnej dotyczącej Midas S.A. do dnia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.