2012-09-05

Aero2, spółka zależna NFI Midas, działając wspólnie z Polkomtelem, zawarła z Nokia Siemens Networks (NSN) umowę dostawy, integracji i utrzymania elementów dostępowej sieci telekomunikacyjnej typu komórkowego oraz umowę utrzymaniową.

Umowa ramowa z Nokia Siemens Networks została zawarta na okres trzech lat, a po upływie tego okresu umowa ramowa staje się umową zawartą na czas nieoznaczony.