2012-02-03

Zarząd notowanego na warszawskiej giełdzie funduszu NFI Midas, za zgodą Rady Nadzorczej funduszu, ustalił cenę emisyjną akcji serii D na poziomie 0,70 zł. Akcje zostaną  zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.

Prospekt złożony przez NFI Midas do zatwierdzenia w Komisji Nadzoru Finansowego dotyczy emisji nie mniej niż 548 mln i nie więcej niż ok. 1 184 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wprowadzenia tych akcji, PDA i praw poboru do obrotu na GPW. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję przysługiwać będzie 1 prawo poboru uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji. Dzień prawa poboru został ustalony na 15 lutego 2012 roku.