<link href="http://midas-sa.pl/?module=news&action=rss&language=pl" rel="self"/><updated>2021-05-13T12:59:00+02:00</updated><author><name>WMC CMS</name><uri>http://midas-sa.pl</uri><email>example@site.com</email></author><id>http://midas-sa.pl/?module=news&action=rss&language=pl</id><logo>http://midas-sa.pl/htdoc/image/header.logo.gif</logo><entry><title>Informacja o planowanym połączeniu Midas S.A. z Aero 2 sp. z o.o.2016-10-05T20:37:00+02:00<p>W sekcji Dokumenty Korporacyjne (http://midas-sa.pl/Grupa_kapitalowa/Dokumenty_korporacyjne) opublikowany został plan połączenia Midas S.A. z Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stan&oacute;w Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorc&oacute;w prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000305767, w kt&oacute;rej Sp&oacute;łka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.</p><p><span>W sekcji Dokumenty Korporacyjne (<a href="/Grupa_kapitalowa/Dokumenty_korporacyjne">http://midas-sa.pl/Grupa_kapitalowa/Dokumenty_korporacyjne</a>) opublikowany został plan połączenia Midas S.A. z Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stan&oacute;w Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorc&oacute;w prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000305767, w kt&oacute;rej Sp&oacute;łka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.</span></p>Grupa Kapitałowa Midas ogłasza zakup 51,0% akcji Sferia S.A.2015-12-24T12:39:00+01:00<p>Aero2, sp&oacute;łka z Grupy Kapitałowej Midas zawarła umowę przejęcia większościowego pakietu (51,0%) w sp&oacute;łce Sferia S.A.&nbsp;</p><p>Aero2, sp&oacute;łka z Grupy Kapitałowej Midas zawarła umowę przejęcia większościowego pakietu (51,0%) w sp&oacute;łce Sferia S.A.&nbsp;</p> <p>Wartość transakcji wyniosła 121,9 mln zł, co implikuje wartość kapitał&oacute;w własnych sp&oacute;łki Sferia na poziomie 239,0 mln zł. Umowy zakupu przewidują, że w przypadku uzyskania przez sp&oacute;łkę Sferia odszkodowania pieniężnego z tytułu ewentualnego sporu dotyczącego op&oacute;źnienia prawa do efektywnego wykorzystania częstotliwości należnych sp&oacute;łce, cena zakupu może ulec zwiększeniu o kwotę wynikającą z tego odszkodowania proporcjonalną do posiadanego udziału przez sprzedających przed dokonaną transakcją zbycia akcji.</p> <p>Niezależna opinia firmy doradczej EY potwierdza, że warunki cenowe transakcji są godziwe z punktu widzenia og&oacute;łu obecnych udziałowc&oacute;w Aero2.</p> <p>Przeprowadzenie transakcji zakupu akcji Sferia, a tym samym dostęp do częstotliwości 800 MHz pozwoli Grupie Midas utrzymać najwyższy poziom świadczonych usług dla sp&oacute;łek z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat w okresie obowiązywania obecnego zam&oacute;wienia.</p> <p>W ocenie Zarządu Midas odnowienie ważności rezerwacji przyznanej sp&oacute;łce Sferia po cenie implikowanej przez zadeklarowane, wysokie kwoty za pasmo 800 MHz w zakończonej aukcji, nie jest ekonomicznie uzasadnione. Analogicznie, Grupa Midas nie będzie zainteresowana pozyskaniem dostępu do pasma z zakresu 800 MHz od podmiot&oacute;w, kt&oacute;re uzyskają dostęp do pasma 800 MHz przy obecnych wysokich poziomach cenowych, chyba że odbędzie się to na zasadach ekwiwalentności technologiczno-usługowej. Alternatywnie Sp&oacute;łka rozważa kontynuację rozbudowy sieci LTE 1800 MHz.</p>Midas S.A. ogłasza wyniki za 3Q 20152015-11-13T15:39:00+01:00<p><span>10 listopada 2015 roku Midas S.A. ogłosił wyniki finansowe za 3 kwartał 2015 roku. Kluczowe informacje ze skonsolidowanego sprawozdania...</span></p><p>Kluczowe informacje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Przychody za 3Q 2015 rok wyniosły 150,9 mln PLN, co oznacza wzrost o 32% w por&oacute;wnaniu do przychod&oacute;w wypracowanych w 3Q 2014 roku.</li> <li>EBITDA<sup>1</sup> za 3Q 2015 rok wyniosła -1,9 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do pozytywnego wyniku EBITDA 1,9 mln PLN odnotowanego w 3Q 2014</li> <li>Strata netto za 3Q 2015 wyniosła 55,2 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do straty 61,0 mln PLN poniesionej w 3Q 2014</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skonsolidowane przychody Sp&oacute;łki w 3Q 2015 wyniosły 150,9 mln PLN, tj. o 32% więcej niż w 3Q 2014. Wzrost przychod&oacute;w Sp&oacute;łki w 3Q 2015 jest spowodowany dalszym wzrostem zużycia danych przez klient&oacute;w Sp&oacute;łki, kt&oacute;re w 3Q 2015 wyniosło 57,7 mln GB.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Wzrost przychod&oacute;w ze sprzedaży oraz wzrost koszt&oacute;w operacyjnych wpłynęły na osiągnięty skonsolidowany wynik EBITDA<sup>1</sup> na poziomie -1,9 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do 1,9 mln PLN pozytywnej EBITDA odnotowanej w 3Q 2014.</p> <p>&nbsp;</p> <p>W 3Q 2015 Grupa zanotowała 60,8 mln PLN amortyzacji co stanowi wzrost o 31,3 mln PLN w por&oacute;wnaniu do 3Q 2014 oraz wzrost o 27,7 mln PLN w por&oacute;wnaniu do 2Q 2015. Wzrost amortyzacji wynika z weryfikacji okresu użytkowania &nbsp;poszczeg&oacute;lnych element&oacute;w sieci w związku z prowadzonym projektem optymalizacji sieci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>W skonsolidowanym wyniku Grupy w 3Q 2015 zostało ujęte obciążenie kwotą 8,5 mln PLN wynikające z korekty podatku dochodowego oraz rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kt&oacute;rego wartość wyniosła 22,2 mln PLN.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skonsolidowana strata netto Grupy Midas za 3Q 2015 wyniosła 55,2 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do 61,0 mln PLN straty netto odnotowanej w 3Q 2014.</p>Midas S.A. ogłasza wyniki za 1Q 20152015-05-14T14:16:00+02:00<p>13 maja 2015 roku Midas S.A. ogłosił wyniki finansowe za 1 kwartał 2015 roku.</p> <p>Kluczowe informacje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:&nbsp;</p> <ul> <li>Przychody za 1Q 2015 rok wyniosły 123,0 mln PLN, co oznacza wzrost o 84% w por&oacute;wnaniu do przychod&oacute;w wypracowanych w 1Q 2014 roku.</li> <li>EBITDA<sup>1</sup> za 1Q 2015 rok wyniosła 0,0 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do straty EBITDA 49,4 mln PLN odnotowanej w 1Q 2014</li> <li>Strata netto za 1Q 2015 wyniosła 33,9 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do straty 82,6 mln PLN poniesionej w 1Q 2014</li> </ul> <p>Przychody 1Q 2015 roku uwzględniają 15,0 mln PLN jednorazowych przychod&oacute;w rozpoznanych w związku z rozliczeniem zakończonej w dniu 2 stycznia umowy dotyczącej korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej</p><p>Midas S.A. ogłasza wyniki za 1Q 2015</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kluczowe informacje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Przychody za 1Q 2015 rok wyniosły 123,0 mln PLN, co oznacza wzrost o 84% w por&oacute;wnaniu do przychod&oacute;w wypracowanych w 1Q 2014 roku.</li> <li>EBITDA<sup>1</sup> za 1Q 2015 rok wyniosła 0,0 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do straty EBITDA 49,4 mln PLN odnotowanej w 1Q 2014</li> <li>Strata netto za 1Q 2015 wyniosła 33,9 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do straty 82,6 mln PLN poniesionej w 1Q 2014</li> <li>Przychody 1Q 2015 roku uwzględniają 15,0 mln PLN jednorazowych przychod&oacute;w rozpoznanych w związku z rozliczeniem zakończonej w dniu 2 stycznia umowy dotyczącej korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skonsolidowane przychody Sp&oacute;łki w 1Q 2015 wyniosły 123,0 mln PLN, tj. o 84% więcej jak w 1Q 2014. Dynamiczny wzrost przychod&oacute;w Sp&oacute;łki w 1Q 2015 jest spowodowany dalszym wzrostem zużycia danych przez klient&oacute;w Sp&oacute;łki, kt&oacute;re w 1Q 2015 wyniosło 42,7 mln GB oraz jednorazowym rozpoznaniem przychod&oacute;w będących efektem rozwiązania umowy dotyczącej korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej ze Sferią. Przychody za 1Q 2015 rok oczyszczone o zdarzenia jednorazowe wyniosły 108,0 mln PLN.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Wzrost przychod&oacute;w ze sprzedaży wsparty zdarzeniem jednorazowym oraz nieznaczny wzrost koszt&oacute;w operacyjnych pozwoliły Sp&oacute;łce osiągnąć skonsolidowany wynik EBITDA<sup>1</sup> na poziomie 0,0 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do 49,4 mln PLN straty EBITDA odnotowanej w 1Q 2014. Oczyszczona o zdarzenie jednorazowe EBITDA w 1Q 2015 wykazuje stratę w wysokości 15,0 mln PLN.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skonsolidowana strata netto Sp&oacute;łki za 1Q 2015 wyniosła 33,9 mln PLN, a oczyszczona o zdarzenie jednorazowe wyniosła 48,8 mln PLN w por&oacute;wnaniu do 82,6 mln PLN straty netto odnotowanej w 1Q 2014.</p> <p>&nbsp;</p> <p><sup>1 </sup>Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.&nbsp;</p>Grupa Midas uruchomiła komercyjnie sieć LTE 8002015-03-24T13:08:00+01:00<p>Aero2, sp&oacute;łka z Grupy Midas, jako pierwsza w Polsce uruchomiła komercyjną sieć LTE 800. Pierwsza faza budowy zasięgu sieci LTE 800 obejmuje ponad 1000 lokalizacji. Dzięki nowym nadajnikom sieć LTE będąca w użytkowaniu Grupy Midas obejmuje swoim zasięgiem ponad 90% populacji kraju.</p><p><strong>Grupa Midas uruchomiła komercyjnie sieć LTE 800</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Aero2, sp&oacute;łka z Grupy Midas, jako pierwsza w Polsce uruchomiła komercyjną sieć LTE 800. Pierwsza faza budowy zasięgu sieci LTE 800 obejmuje ponad 1000 lokalizacji. Dzięki nowym nadajnikom sieć LTE będąca w użytkowaniu Grupy Midas obejmuje swoim zasięgiem ponad 90% populacji kraju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dzień dzisiejszy sieć telekomunikacyjna, kt&oacute;rą zarządza Grupa Midas, składa się z ponad 4170 nadajnik&oacute;w LTE1800, ponad 1000 nadajnik&oacute;w LTE800 oraz ponad 4900 nadajnik&oacute;w działających w technologii HSPA+ 900. W zasięgu technologii LTE znajduje się ponad 90%, a HSPA+ ponad 99% populacji kraju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grupa Midas zaprasza do wsp&oacute;łpracy wszystkie podmioty zainteresowane wsp&oacute;lną budową sieci LTE 800 i jest gotowa od podjęcia negocjacji, uzgodnienia warunk&oacute;w oraz podpisania odpowiedniej umowy o wsp&oacute;łpracy z każdym przyszłym dysponentem częstotliwości 800 MHz, na r&oacute;wnych i niedyskryminujących warunkach dla wszystkich stron takiej umowy.</p>Grupa Midas gotowa do współpracy ze wszystkimi potencjalnymi posiadaczami pasma 800 MHz2015-03-11T11:37:00+01:00<p>Grupa Midas gotowa do wsp&oacute;łpracy ze wszystkimi potencjalnymi posiadaczami pasma 800 MHz</p><p style="text-align: justify;">Grupa Midas, w nawiązaniu do oświadczenia firmy Polkomtel, oświadcza że zaprasza do wsp&oacute;łpracy wszystkie podmioty zainteresowane wsp&oacute;lną budową sieci LTE 800 i jest gotowa od podjęcia negocjacji, uzgodnienia warunk&oacute;w oraz podpisania odpowiedniej umowy o wsp&oacute;łpracy z każdym przyszłym dysponentem częstotliwości 800 MHz, w tym w szczeg&oacute;lności z firmami Hubb Investments (grupa Emitel), NetNet i P4 na r&oacute;wnych i niedyskryminujących warunkach dla wszystkich stron takiej umowy.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Grupa Midas przypomina jednocześnie, że pierwsza faza realizacji sieci LTE800 zakłada uruchomienie około 1200 stacji, natomiast uwzględniając optymalne pokrycie zasięgiem sieci LTE800 może oznaczać wybudowanie i uruchomienie łącznie ponad 5000 stacji. Uruchomienie pierwszej fazy sieci planowane jest w przeciągu kilku tygodni, dzięki czemu do końca marca w zasięgu LTE znajdzie się ponad 90% populacji Polski.</p>Midas S.A. ogłasza wyniki za 2014 oraz nowe zamówienie Grupy Cyfrowy Polsat2015-03-04T12:06:00+01:00<p>3 marca 2014 Midas S.A. ogłosił:</p> <ul> <li>jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu za 2014 rok</li> <li>podpisanie Porozumienia oraz Zam&oacute;wienia nr 4 na usługi hurtowej transmisji danych z Grupą Cyfrowy Polsat</li> </ul><p>Midas S.A. ogłasza wyniki za 2014 oraz nowe zam&oacute;wienie Grupy Cyfrowy Polsat</p> <p>&nbsp;</p> <p>3 marca 2014 Midas S.A. ogłosił:</p> <ul> <li>jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu za 2014 rok</li> <li>podpisanie Porozumienia oraz Zam&oacute;wienia nr 4 na usługi hurtowej transmisji danych z Grupą Cyfrowy Polsat</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kluczowe informacje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Przychody za 2014 rok wyniosły 430,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 87% w por&oacute;wnaniu do przychod&oacute;w wypracowanych w 2013 roku.</li> <li>Strata EBITDA<sup>1</sup> za 2014 rok wyniosła 31,0 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do straty EBITDA 92,9 mln PLN odnotowanej w 2013</li> <li>Strata netto za 2014 wyniosła 320,9 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do straty 206,6 mln PLN poniesionej w 2013</li> <li>Sporządzony w 4Q14 niegot&oacute;wkowy odpis aktualizujący wartość częstotliwości 2,6GHz obciążył koszty operacyjne za 2014 kwotą 126,4 mln PLN i powiększył stratę netto za 2014 kwotą 104,9 mln PLN</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skonsolidowane przychody Sp&oacute;łki w 4Q 2014 wyniosły 177,2 mln PLN, tj. o 119% więcej jak w 4Q 2013. Dynamiczny wzrost przychod&oacute;w Sp&oacute;łki w 4Q 2014 jest spowodowany dalszym wzrostem zużycia danych przez klient&oacute;w Sp&oacute;łki, kt&oacute;re w 4Q 2014 wyniosło 33,3 mln GB. W efekcie przychody 2014 roku wyniosły 430,5 mln PLN, tj. o 87% więcej niż w 2013r.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Wzrost przychod&oacute;w ze sprzedaży oraz stabilne koszty operacyjne pozwoliły Sp&oacute;łce osiągnąć dodatni skonsolidowany wynik EBITDA<sup>1</sup> , kt&oacute;ry w 4Q 2014 wyni&oacute;sł 57,2 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do straty EBITDA 23,1 mln PLN odnotowanej w 4Q 2013. W efekcie skonsolidowana strata EBITDA za 2014 rok wyniosła 31,0 mln PLN (względem 92,9 mln straty odnotowanej w 2013 roku).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skonsolidowana strata netto Sp&oacute;łki za 4Q 2014 wyniosła 99,8 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do 65,3 mln PLN straty netto odnotowanej w 4Q 2013. Wynik netto za 4Q 2014 obciążony jest jednorazowym i niegot&oacute;wkowym odpisem aktualizującym wartość posiadanego prawa do częstotliwości 2,6GHz w kwocie 104,9 mln PLN. ). Skonsolidowana strata netto Sp&oacute;łki za 2014 roku wyniosła 320,9 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do straty 206,6 mln PLN odnotowanej w 2013 roku. Strata netto za 2014 rok, poza opisanym wyżej odpisem aktualizującym, obciążona jest jednorazowym, niegot&oacute;wkowym kosztem finansowym w wysokości 29,8 mln PLN rozpoznanym w związanym ze wzrostem kosztu obligacji wyemitowanych przez Sp&oacute;łkę (w związku ze zniesieniem zabezpieczenia obligacji).</p> <p>&nbsp;</p> <p><sup>1 </sup>Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podpisanie Porozumienia oraz Zam&oacute;wienia nr 4 z Grupą Cyfrowy Polsat:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>3 marca 2015 Mobyland podpisał porozumienie z Polkomtel oraz przyjął złożone przez Polkomtel zam&oacute;wienie na usługi transmisji danych (Zam&oacute;wienie nr 4),</li> <li>Nowa stawka za 1GB transmisji danych została ustalona na 2,40 PLN netto, obowiązuje od 1 stycznia 2015 i odnosi się do nowo zamawianych pakiet&oacute;w oraz dotychczas przedpłaconych i niezrealizowanych pakiet&oacute;w danych z Zam&oacute;wienie nr 3,</li> <li>Okres obowiązywania Zam&oacute;wienia nr 4 &ndash; 4 lata,</li> <li>Łączna wielkość Zam&oacute;wienia nr 4 - <strong>1,571.68 mln GB</strong></li> </ul> <p>Łączna wartość Zam&oacute;wienia nr 4 -&nbsp; <strong>3,772.04 mln PLN</strong></p>Połączenie się spółek zależnych2015-01-01T15:31:00+01:00<p>W dniu 31 grudnia 2014 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego połączenie CenterNet S.A. i Aero2 Sp. z o.o.</p><p>W dniu 31 grudnia 2014 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego połączenie CenterNet S.A. i Aero2 Sp. z o.o.. W obu sp&oacute;łkach należących do Grupy Midas, Midas S.A. posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym. Połączenie nastąpiło przez przejęcie, w związku z czym sp&oacute;łka CenterNet została rozwiązana, a jej następca prawnym stała się Aero2. Wprowadzona zmiana ma na celu optymalizację i uproszczenie struktury właścicielskiej i nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania i bilans grupy Midas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od dnia 1 stycznia 2015 roku w skład Grupy Midas wchodzą: Midas S.A., Aero2 Sp. z o.o. oraz Mobyland Sp. z o.o.</p>Grupa Midas ogłasza wyniki za 3Q oraz 9M 20142014-11-14T18:07:00+01:00<p>14 listopada Grupa Midas ogłosiła skonsolidowane wyniki za okres 3Q oraz 9M 2014, niepodlegające badaniu audytora.&nbsp;</p><p>14 listopada Grupa Midas ogłosiła skonsolidowane wyniki za okres 3Q oraz 9M 2014, niepodlegające badaniu audytora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kluczowe informacje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego ogłoszonego przez Sp&oacute;łkę w dniu dzisiejszym:</p> <ul> <li>Przychody za 3Q 2014 wyniosły 114,0 mln PLN, co oznacza wzrost o 102% w por&oacute;wnaniu do 3Q 2013.</li> <li>Wynik EBITDA za 3Q 2014 osiągnął dodatnią wartość 1,9 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do straty EBITDA 28,1 mln PLN odnotowanej w 3Q 2013</li> <li>Strata netto za 3Q 2014 wyniosła 61,0 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do straty 61,4 mln PLN poniesionej w 3Q 2013</li> <li>Zarząd Sp&oacute;łki poinformował o przyjęciu założenia do aktualizacji strategii polegającego na konieczności inwestycji&nbsp; w sieć LTE 800 </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Komentarz do skonsolidowanych wynik&oacute;w finansowych za 3Q i 9M 2014:</p> <p>Przychody Grupy w 3Q 2014 wyniosły 114,0 mln PLN, tj. o 102% więcej jak w 3Q 2013. Dynamiczny wzrost przychod&oacute;w Grupy w 3Q 2014 jest spowodowany dalszym wzrostem zużycia danych przez klient&oacute;w Grupy, kt&oacute;re w 3Q 2014 wyniosło 22,7 mln GB. W efekcie przychody odnotowane w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 roku wyniosły 253,3 mln PLN, tj. o 70% więcej niż w analogicznym okresie 2013r.</p> <p>Wzrost przychod&oacute;w ze sprzedaży oraz stabilne koszty operacyjne pozwoliły Grupie osiągnąć dodatni wynik EBITDA, kt&oacute;ry w 3Q 2014 wyni&oacute;sł 1,9 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do straty EBITDA 28,1 mln PLN odnotowanej w 3Q 2013. W efekcie strata EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy 2014 roku wyniosła 88,2 mln PLN (względem 69,8 mln straty odnotowanej w analogicznym okresie 2013 roku).</p> <p>Strata netto Grupy za 3Q 2014 wyniosła 61,0 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do 61,4 mln PLN straty netto odnotowanej w 3Q 2013. Wynik netto za 3Q 2014 jest obciążony jednorazowym, niegot&oacute;wkowym kosztem finansowym w wysokości 29,8 mln PLN rozpoznanym w&nbsp; związku ze wzrostem kosztu obligacji wyemitowanych przez Sp&oacute;łkę (z powodu zniesienia części zabezpieczeń obligacji). Strata netto Grupy za pierwsze dziewięć miesięcy 2014 roku wyniosła 221,1 mln PLN, w por&oacute;wnaniu do straty 141,3 mln PLN odnotowanej w analogicznym okresie 2013 roku.</p>DM BZ WBK podniósł cenę docelową akcji Midas S.A.2014-10-21T19:04:00+02:00<p>W raporcie z dnia 21 października 2014 r. analitycy DM BZ WBK podnieśli swoją wycenę akcji Midas S.A. do 1,39 zł, podtrzymując zalecenie &bdquo;Kupuj&rdquo;.</p><p><span style="color: #707173; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.7999992370605px; text-align: justify;">W raporcie z dnia 21 października 2014 r. analitycy DM BZ WBK podnieśli swoją wycenę akcji Midas S.A. do 1,39 zł, podtrzymując zalecenie &bdquo;Kupuj&rdquo;.</span></p>ING Securities rekomenduje "Kupuj" dla akcji Midas S.A.2014-01-22T17:41:00+01:00<p>Raportem z 21.01.2014 r. analitycy DM ING Securities rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Grupy Midas.</p><p>Raportem z 21 stycznia 2014 r. analitycy DM ING Securities rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Grupy Midas. Pierwsze zalecenie dla sp&oacute;łki to &bdquo;Kupuj&rdquo; a&nbsp; cena docelowa jednej akcji została ustalona na poziomie 0,83 zł.</p>Dariusz Łukasiewicz otrzyma nowe zadania w Grupie Midas2013-12-18T21:19:00+01:00<p>Rada Nadzorcza Midas S.A. odwołała Pana Dariusza Łukasiewicza z funkcji wiceprezesa sp&oacute;łki.&nbsp;</p><p>Rada Nadzorcza Midas S.A. odwołała Pana Dariusza Łukasiewicza z funkcji wiceprezesa sp&oacute;łki. Tym samym skład Zarządu ustalony przez Radę Nadzorczą stał się dwuosobowy.</p> <p>Dariuszowi Łukasiewiczowi zostaną powierzone nowe zadania w innych sp&oacute;łkach z Grupy Midas. Do zarządu Sp&oacute;łki został powołany w grudniu 2012 r. Wcześniej był m.in. zastępcą Dyrektora Generalnego Polkomtel Sp. z o.o. Przed pracą w&nbsp;Polkomtelu, doświadczenie zdobywał m.in. w&nbsp;PTC, Interphone Service oraz Ove Arup &amp; Partners.</p>WZA powołało członków RN Midas S.A. na nową kadencję.2013-12-12T21:33:00+01:00<p>NWZA Midas S.A. powołało członk&oacute;w RN Sp&oacute;łki na kolejną, trzyletnią kadencję.</p><p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas S.A., kt&oacute;re odbyło się 12 grudnia 2013 r., powołało członk&oacute;w Rady Nadzorczej Sp&oacute;łki na kolejną, trzyletnią kadencję.</p> <p>Rada Nadzorcza będzie pracować w tym samym składzie, w kt&oacute;rym zakończy poprzednią kadencję. W jej skład Akcjonariusze powołali: Zygmunta Solorza-Żaka, Wojciecha Pytla, Andrzeja Chajca, Mirosława Mikołajczyka, Krzysztofa Majkowskiego, Jerzego Żurka oraz Andrzeja Abramczuka.</p> <p>Zgodnie ze Statutem Sp&oacute;łki Rada Nadzorcza liczy sobie od 5 do 7 członk&oacute;w, kt&oacute;rzy są powoływani na wsp&oacute;lną, trzyletnią kadencję. Poprzednia kadencja rozpoczęła się 13 grudnia 2010 r.</p> <p>Bliższe informacje o członkach Rady Nadzorczej można znaleźć w serwisie relacji inwestorskich na stronie internetowej Sp&oacute;łki <a href="/Grupa_kapitalowa/Wladze_Spolki/Rada_Nadzorcza">pod tym linkiem.</a></p>Akcje Grupy Midas w sektorze „telekomunikacja”2013-09-17T18:01:00+02:00<p>Zarząd GPW zmienił klasyfikację sektorową Grupy Midas na &bdquo;telekomunikacja&rdquo;.</p><p>Zarząd Giełdy Papier&oacute;w Wartościowych zmienił klasyfikację sektorową Grupy Midas. Od 23 września znajdzie się ona w sektorze &bdquo;telekomunikacja&rdquo;. Do tej pory sp&oacute;łka była zakwalifikowana do kategorii &bdquo;finanse inne&rdquo;.</p> <p>Midas S.A. jest sp&oacute;łką dominującą Grupy &nbsp;Kapitałowej, kt&oacute;ra koncentruje się na świadczeniu hurtowych usług telekomunikacyjnych. Dzięki temu, że jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papier&oacute;w Wartościowych sp&oacute;łka zapewnia grupie finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, a także komunikację z rynkami finansowymi. Jednocześnie wyznacza strategię działania i koordynuje jej realizację. Do grupy należą Aero2, CenterNet oraz Mobyland.</p> <p>Dzięki zmianie klasyfikacji akcje Midas S.A. znajdą się w sektorze i indeksach, kt&oacute;re odpowiadają rzeczywistej działalności operacyjnej Grupy.</p>Grupa Midas skokowo zwiększa przychody 2013-09-06T13:31:00+02:00<p>Przychody Grupy Midas wzrosły ponad dwukrotnie w I połowie 2013 r. i wyniosły 92,56 mln zł.</p><p>Przychody Grupy Midas wzrosły ponad dwukrotnie w I połowie 2013 r. i wyniosły 92,56 mln zł wobec 38,92 mln zł przed rokiem. To zasługa bardzo dynamicznie zwiększającego się zużycia transferu danych przez klient&oacute;w Grupy.</p> <p>&bdquo;Popularność mobilnego internetu, a w szczeg&oacute;lności technologii LTE, rośnie bardzo dynamicznie. W ślad za tym rosną też skokowo przychody Grupy Midas,&nbsp; co tylko potwierdza, że przyjęta strategia rozwoju była słuszna&rdquo; &ndash; powiedział prezes zarządu sp&oacute;łki Krzysztof Adaszewski.</p> <p>Zgodnie ze strategią Midas S.A., celem Grupy jest utworzenie najnowocześniejszego w Polsce operatora szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii LTE/HSPA+, posiadającego własną infrastrukturę telekomunikacyjną. Na koniec pierwszej połowy 2013 r. liczba stacji bazowych wyniosła ponad 2,9 tys. Dalsza rozbudowa zakłada, że Grupa Midas do połowy 2014 r. (czyli na koniec tzw. II fazy rozbudowy sieci) ma dysponować łączną liczbą ponad 4 tys. stacji bazowych. Docelowo Grupa zakłada osiągnięcie 66 proc. pokrycia populacji Polski siecią LTE i prawie 100 proc. siecią HSPA+.&nbsp;</p> <p>W czerwcu 2013 r. miesięczne zużycie transferu danych w sieci należącej do Grupy Midas wyniosło prawie 2,4 mln GB wobec niecałego 1,5 mln GB jeszcze w grudniu 2012 r.</p>Rekordowy wzrost przychodów i zużycia danych Grupy Midas w I kwartale 2013 r.2013-05-16T16:25:00+02:00<p>Grupa Midas zanotowała ok. 51% procent wzrostu przychod&oacute;w w I kwartale 2013 r.</p> <ul> </ul><p style="text-align: justify;">W I kwartale 2013 r. przychody Grupy Midas wzrosły o ok. 51% w por&oacute;wnaniu do IV&nbsp;kwartału&nbsp;2012 r. i wyniosły blisko 43&nbsp;mln zł. Na wzrost gł&oacute;wny wpływ miały: postępujący wzrost popularności Internetu w technologii LTE, co&nbsp; przełożyło się na większe wykorzystanie usług transmisji danych przez klient&oacute;w Grupy oraz wzrost zasięgu sieci telekomunikacyjnej na skutek jej systematycznej rozbudowy. Miesięczne zużycie danych przez klient&oacute;w Grupy &ndash; Polkomtel i&nbsp;Cyfrowy Polsat &ndash; przekroczyło w marcu poziom 2,1 mln GB.</p> <p style="text-align: justify;">Na koniec marca liczba stacji bazowych wynosiła około 2,6 tys. Dalsza rozbudowa zakłada, że&nbsp;Grupa Midas do połowy 2014 r. (czyli na koniec tzw. II fazy rozbudowy sieci) ma dysponować łączną liczbą około 4 tys. stacji bazowych. W&nbsp;następnym etapie Sp&oacute;łka rozważa przeprowadzenie tzw. III fazy rozbudowy sieci. Realizacja tego planu zapewni 66&nbsp;proc. pokrycia populacji Polski siecią LTE i&nbsp;prawie 100 proc. siecią HSPA+.</p> <p style="text-align: justify;">Sp&oacute;łka skompletowała już środki na przeprowadzenie rozbudowy sieci telekomunikacyjnej. W kwietniu przeprowadziła emisję obligacji o wartości ok. 200 mln zł, a w pierwszym kwartale podpisała umowę kredytowa o wartości 150 mln zł z&nbsp;Alior Bankiem. Midas podpisał r&oacute;wnież tzw. term sheet z&nbsp;BZ&nbsp;WBK/Banco Santander, kt&oacute;ry ustala warunki pozyskania do 364&nbsp;mln zł.&nbsp;</p>Midas zwiększa przychody dzięki wzrostowi popytu na transmisję danych2013-03-25T17:01:00+01:00<p>Przychody Grupy Midas wzrosły w 2012 r. do blisko 90 mln zł.</p><p style="text-align: justify;">Przychody Grupy Midas wzrosły w 2012 r. prawie trzykrotnie w stosunku do poprzedniego roku do blisko 90 mln zł. To&nbsp;efekt skokowego wzrostu popularności internetu mobilnego wśr&oacute;d Polak&oacute;w, w ślad za kt&oacute;rym idzie zapotrzebowanie na transmisję danych. Miesięczne zużycie danych z sieci Midasa przekracza już poziom 1 mln GB a w samym grudniu zbliżyło się do 1,5 mln GB.</p> <p style="text-align: justify;">Zgodnie ze strategią Midas S.A., celem Grupy jest utworzenie najnowocześniejszego w Polsce operatora szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii LTE/HSPA+, posiadającego własną infrastrukturę telekomunikacyjną. Na koniec roku liczba stacji bazowych przekroczyła 2,2 tys. Liczba ta jest zgodna z wcześniej podanymi założeniami, a sieć dalej jest dynamicznie rozwijana. Dalsza rozbudowa zakłada, że Grupa Midas do połowy 2014 r. (czyli na koniec tzw. II fazy rozbudowy sieci) ma dysponować łączną liczbą ponad 4 tys. stacji bazowych. W&nbsp;następnym etapie Sp&oacute;łka rozważa przeprowadzenie tzw. III fazy rozbudowy sieci. Realizacja tego planu zapewni 66&nbsp;proc. pokrycia populacji Polski siecią LTE i prawie 100 proc. siecią HSPA+.</p> <p style="text-align: justify;">W minionym roku Midas zaaranżował finansowanie na planowany roll-out sieci. Do przeprowadzenia II fazy rozbudowy Sp&oacute;łka wykorzysta środki własne, oraz finansowanie dłużne pochodzące z kredytu w Alior Banku. Sp&oacute;łka przeprowadzi r&oacute;wnież emisję obligacji o wartości do 200 mln zł.</p>Midas wyemituje obligacje i pozyska 200 mln zł na rozbudowę2013-03-07T16:52:00+01:00<p>Dzięki tej emisji Midas pozyska finansowanie dla II fazy rozbudowy swojej sieci.</p><p>Pierwszy w Polsce hurtowy dostawca Internetu w technologii LTE zdecydował o emisji obligacji z kt&oacute;rej pozyska 200&nbsp;mln. Dzięki tej emisji Midas pozyska finansowanie dla II fazy rozbudowy swojej sieci do transferu danych w&nbsp;ultraszybkiej technologii LTE/HSPA+, kt&oacute;ra ma zakończyć się w połowie 2014 r.</p> <p>Zgodnie z decyzją Zarządu Sp&oacute;łki Midas wyemituje do 600 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Jednostkowa cena obligacji, po uwzględnieniu dyskonta, wyniesie 342,77 zł &ndash; co oznacza, że Midas pozyska ok.&nbsp;200&nbsp;mln zł. Emisja obligacji ma nastąpić 29 marca 2013 r., a termin ich wykupu przypadnie w dniu 29 marca 2021 r. Sp&oacute;łka będzie się ubiegać o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.</p> <p style="text-align: justify;">Dzięki pozyskanym środkom z emisji serii D i finansowaniu dłużnemu Grupa Midas do połowy 2014 r. (czyli na koniec tzw. II fazy rozbudowy sieci) ma dysponować łączną liczbą ponad 44 tys. stacji bazowych. W następnym etapie Sp&oacute;łka chce przeprowadzić tzw. III fazę rozbudowy sieci. Realizacja tego planu zapewni 66 proc. pokrycia populacji Polski siecią LTE i&nbsp;prawie 100 proc. siecią HSPA+.</p>Grupa Midas podpisała umowę kredytową z Alior Bankiem2013-03-01T17:18:00+01:00<p>Midas otrzymał 150 mln zł kredytu z Alior Banku na rozw&oacute;j sieci</p><p style="text-align: justify;">Grupa Midas podpisała umowę kredytową, kt&oacute;ra umożliwi jej dalszą rozbudowę sieci do przesyłu ultraszybkiego Internetu w technologii LTE/HSPA+. Pozyskane środki mają zostać wykorzystane najp&oacute;źniej do końca marca 2015 r.</p> <p style="text-align: justify;">Notowany na warszawskiej giełdzie Midas jest jedynym w Polsce hurtowym dostawcą Internetu w technologii LTE/HSPA+. Sp&oacute;łka realizuje obecnie drugą fazę rozbudowy swojej sieci, na koniec kt&oacute;rej ma dysponować łącznie 3,4&nbsp;tys. stacji bazowych.</p> <p style="text-align: justify;">Na koniec 2012 r. Sp&oacute;łka dysponowała siecią w skład kt&oacute;rej wchodziło ok. 2 tys. stacji bazowych.</p>Zmiana nazwy Spółki na Midas S.A.2013-02-13T13:13:00+01:00<p>Człon "Narodowy Fundusz Inwestycyjny" został usunięty z nazwy Sp&oacute;łki.</p><p style="text-align: justify;">Zarząd Midas S.A. otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w&nbsp;Warszawie, z dnia 12 lutego 2013 r. o dokonaniu wpisu w rejestrze KRS zmiany Statutu Sp&oacute;łki, zgodnie z uchwałą 19/2012 ZWZ z dnia 31 października 2012 roku. Zgodnie z podjętą uchwałą zmianie ulega m.in. firma Sp&oacute;łki z dotychczasowej &bdquo;Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS Sp&oacute;łka Akcyjna&rdquo; na obecną w brzmieniu &bdquo;Midas Sp&oacute;łka Akcyjna&rdquo;. W związku z powyższymi zmianami, logotyp Sp&oacute;łki wraz z pozostałą częścią identyfikacji wizualnej Midas S.A. uległy odświeżeniu.<br /> <br /> Zarząd Sp&oacute;łki pragnie w tym miejscu przypomnieć, że zmiana Statutu Sp&oacute;łki spowodowana jest wejściem w życie ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niekt&oacute;rych ustaw, nakładającej na sp&oacute;łki utworzone na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji obowiązek zmiany firmy w taki spos&oacute;b, że nowa firma nie będzie zawierała oznaczenia &bdquo;Narodowy Fundusz Inwestycyjny&rdquo; lub skr&oacute;tu &bdquo;NFI&rdquo;.</p>Polkomtel złożył kolejne zamówienie na usługi transmisji danychw Mobyland z Grupy Midas2012-12-28T10:50:00+01:00<p>Mobyland przyjęła zam&oacute;wienie na usługi transmisji danych od Polkomtela.</p><p style="text-align: justify;">Mobyland, sp&oacute;łka telekomunikacyjna z Grupy NFI Midas, przyjęła zam&oacute;wienie na usługi transmisji danych od Polkomtela. Wartość zam&oacute;wienia na transmisję danych o wielkości 22 mln GB wynosi 145.305.600 zł netto.</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;To drugie zam&oacute;wienie na transmisję danych, kt&oacute;re otrzymaliśmy od operatora sieci Plus. Pierwsze opiewało na 11 mln GB&rdquo; &ndash; przypomniał Krzysztof Adaszewski, Prezes Zarządu NFI Midas. Mobyland świadczy usługi Polkomtelowi na podstawie 5-letniej umowy zawartej w&nbsp;marcu 2012 r. Wartość umowy jest definiowana na podstawie odrębnych zam&oacute;wień.</p> <p style="text-align: justify;">W ramach umowy Mobyland zapewnia dostęp do usługi bezprzewodowej transmisji danych, realizowanej w Paśmie 1800 oraz Paśmie 900 w technologii LTE lub HSPA+. Wykorzystuje do tego celu sieć opartą o częstotliwości własne oraz innych sp&oacute;łek z Grupy Midas: Centernetu oraz Aero2.</p> <p style="text-align: justify;">Mobyland i Polkomtel uzgodniły, że wobec znacznie wcześniejszego złożenia zam&oacute;wienia przez operatora sieci Plus, cena za każdy MB objęty zam&oacute;wieniem wyniesie 0,00645 zł netto, czyli będzie niższa od przyjętej w pierwszym zam&oacute;wieniu (0,00925 zł za 1MB). Rozliczenie nowego oraz nieopłaconej dotąd części poprzedniego zam&oacute;wienia zostanie dokonane wobec przyjętego harmonogramu:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>kwota 16.952.320 zł netto zostanie zapłacona w 2 r&oacute;wnych ratach za listopad i&nbsp;grudzień&nbsp;2012 r.,</li> <li>kwota 113.590.245,59 zł netto zostanie zapłacona w 23 r&oacute;wnych miesięcznych ratach za&nbsp;każdy miesiąc w okresie od stycznia 2013 r. do listopada 2014 r.,</li> <li>kwota 23.693.742,12 zł netto, stanowiąca jednorazową płatność końcową za Zam&oacute;wienia, zostanie zapłacona za grudzień 2014 r.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">W związku z tym łączna wartość obu zam&oacute;wień dokonanych przez Polkomtel wyniesie 222.045.587 zł.</p>NFI Midas i Sferia podpisały Umowę Ramową2012-12-24T10:32:00+01:00<p>Na mocy zawartej umowy Sferia kupi obligacje NFI Midas o wartości nieprzekraczającej 200 mln zł.</p><p style="text-align: justify;">W podpisanej umowie Sferia wyraziła zainteresowanie nabyciem ośmioletnich obligacji zerokuponowych, za cenę emisyjną nie wyższą niż 200 mln zł. Zgodnie z umową ramową NFI Midas, do końca 2013 r., będzie m&oacute;gł złożyć Sferii propozycję lub kilka propozycji nabycia obligacji a ta je przyjmie o ile będą zgodne z warunkami zawartymi w umowie.</p> <p style="text-align: justify;">Obie Sp&oacute;łki zobowiązały się też do zawarcia umowy dostawy zgodnie z kt&oacute;rą Grupa Midas dostarczy Sferii sieć telekomunikacyjną. Umowa Ramowa zakłada też, że jeśli Sferia uzyska prawo do dysponowania częstotliwościami umożliwiającymi świadczenie usług dostępu do internetu w technologii LTE zawrze z Grupą Midas umowę zgodnie z kt&oacute;rą będzie jej odsprzedawać pojemności w sieci w modelu hurtowym. Grupa Midas będzie mieć prawo do dalszej odprzedaży tych usług.</p>Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej NFI MIDAS S.A.2012-12-16T11:31:00+01:00<p>Na stanowisko Prezesa Sp&oacute;łki został wybrany Pan Krzysztof Adaszewski.</p><p style="text-align: justify;">Rada Nadzorcza Sp&oacute;łki zdecydowała, że Krzysztof Adaszewski, obecnie Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse, zostanie nowym Prezesem Zarządu NFI Midas. Wojciech Pytel, dotychczasowy Prezes Zarządu, wejdzie w skład Rady Nadzorczej Sp&oacute;łki jako jej Przewodniczący. Skład Zarządu zostanie uzupełniony o Dariusza Łukasiewicza. W Radzie Nadzorczej NFI Midas Wojciech Pytel zastąpi Andrzeja Chajca i obejmie funkcję Przewodniczącego. Zygmunt Solorz-Żak pozostanie w Radzie Nadzorczej Sp&oacute;łki jako Wiceprzewodniczący.</p> <p style="text-align: justify;">Dwuletnia kadencja Zarządu NFI Midas rozpocznie się 16 grudnia 2012 roku. Opr&oacute;cz Prezesa Zarządu Krzysztofa Adaszewskiego w jego skład wejdzie dw&oacute;ch Wiceprezes&oacute;w: Maciej Kotlicki, kt&oacute;ry obecnie pełni funkcję Członka Zarządu oraz Dariusz Łukasiewicz. Wchodzący do Zarządu Dariusz Łukasiewicz był Zastępcą Dyrektora Generalnego Polkomtela. Posiada on ogromne doświadczenie menedżerskie, w tym w&nbsp;sektorze telekomunikacyjnym. Przed pracą w Polkomtelu doświadczenie zdobywał m.in. w&nbsp;PTC, Interphone Service oraz Ove&nbsp;Arup&nbsp;&amp;&nbsp;Partners HK.</p>NFI Midas dementuje nieprawdziwe informacje o emisji akcji2012-11-21T18:11:00+01:00<p>Nieprawdziwa informacja, zgodnie z wiedzą Funduszu, jest efektem błędu dziennikarskiego.</p><p>Zarząd NFI Midas S.A. pragnie zdementować informację o planowanej emisji akcji w ramach kapitału docelowego, kt&oacute;rą podała Polska Agencja Prasowa w dniu 20 listopada 2012 roku. Nieprawdziwa informacja, zgodnie z wiedzą Funduszu, jest efektem błędu dziennikarskiego, a plany emisji akcji dotyczą innej sp&oacute;łki &ndash; NFI Magna Polonia S.A.</p> <p>Zarząd NFI Midas S.A. &nbsp;podtrzymuje plany finansowania przedstawione w raportach bieżących i okresowych przekazywanych przez Fundusz w ostatnich tygodniach, a w szczeg&oacute;lności w raporcie bieżącym nr 49/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku dotyczącym podpisania uzgodnień podstawowych warunk&oacute;w kredytu (term sheet) z instytucjami finansowymi oraz raporcie bieżącym nr 50/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku dotyczącym podjęcia uchwały o rozpoczęciu procedury emisji obligacji zwykłych zabezpieczonych Funduszu&nbsp; o wartości do 250 mln zł.</p>Prezentacja i film z okazji Capital Market Day2012-10-12T12:40:00+02:00<p>Prezentacja przygotowana z okazji Capital Market Day została umieszczona w zakładce <a href="/Relacje_inwestorskie/Materialy_do_pobrania">Materiały do pobrania</a>.</p> <p>&nbsp;</p><p>Prezentacja Sp&oacute;łki, przygotowana z okazji Capital Market Day, została umieszczona w zakładce <a href="/Relacje_inwestorskie/Materialy_do_pobrania">Materiały do pobrania</a>.</p> <p>Zachęcamy także do zapoznania się z nagraniem spotkania z Inwestorami Indywidualnymi.</p> <p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qEfOXW4t2C4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>NFI Midas zaprasza na spotkanie podczas Capital Market Day2012-09-27T13:52:00+02:00<p>Spotkaj się z Zarządem NFI Midas podczas Capital Market Day.</p><p>NFI Midas zaprasza na Capital Market Day organizowany 11 października 2012 r. Inwestorzy indywidualni będą mieli okazję osobiście, podczas jednego dnia, odwiedzić siedziby trzech sp&oacute;łek, NFI Midas, ABC Data oraz CD Projekt RED. Będzie to sposobność do bliższego poznania sp&oacute;łek oraz do zadawania pytań ich Zarządom.</p> <p>Każda z prezentowanych inwestorom sp&oacute;łek jest liderem w swojej branży. NFI Midas jest jednym ze światowych pionier&oacute;w we wdrażaniu szybkiego bezprzewodowego internetu w technologii LTE. Zajmująca się dystrybucją sprzętu IT sp&oacute;łka ABC Data jest jedynym w branży podmiotem działającym bezpośrednio w siedmiu państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast zajmujący się produkcją i dystrybucją gier CD Projekt RED to autor największego hitu w historii polskich producent&oacute;w gier. Seria gier opartych o markę Wiedźmin sprzedała się już na świecie w ponad 4 mln egzemplarzy.</p> <p>Patronami wydarzenia są Giełda Papier&oacute;w Wartościowych w Warszawie oraz Gazeta Giełdy Parkiet, kt&oacute;re od lat czynnie wspierają rozw&oacute;j polskiego rynku kapitałowego. Uczestnictwo w Capital Market Day jest bezpłatne, wymaga jedynie&nbsp; rejestracji. Formularz zgłoszeniowy oraz dokładny program spotkań dostępny jest na stronie SII pod linkiem <a href="http://www.sii.org.pl/6224/aktualnosci/aktualnosci/capital-market-day-odwiedz-trzy-spolki-w-jeden-dzien.html">Capital Market Day</a>. Zapisy będą przyjmowane do 7 października.</p>NFI Midas to spółka preferowana przez KBC Securities2012-09-27T13:41:00+02:00<p>Analitycy KBC Securities umieścili NFI Midas na liście preferowanych sp&oacute;łek na najbliższy miesiąc.</p><p><span>Analitycy KBC Securities w raporcie miesięcznym z 24 września umieścili NFI </span>Midas n<span>a liście preferowanych sp&oacute;łek na najbliższy miesiąc (tzw. 'top picks').</span></p> <p>&bdquo;Nadal podoba nam się NFI Midas, kt&oacute;ry niebawem powinien zabezpieczyć finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Coraz większa wiedza inwestor&oacute;w na temat działalności sp&oacute;łki oraz potencjał znacznego zwiększenia skali działalności sp&oacute;łki powinny pozytywnie oddziaływać na cenę akcji NFI Midas.&rdquo; - stwierdzono w raporcie.</p>Aero 2 wspólnie z Polkomtelem zawarła umowy z NSN2012-09-05T20:01:00+02:00<p>Sp&oacute;łka zależna NFI Midas wraz z Polkomtelem podpisała umowę z Nokia Siemens Networks</p><p style="text-align: justify;">Aero2, sp&oacute;łka zależna NFI Midas, działając wsp&oacute;lnie z Polkomtelem, zawarła z Nokia Siemens Networks (NSN) umowę dostawy, integracji i utrzymania element&oacute;w dostępowej sieci telekomunikacyjnej typu kom&oacute;rkowego oraz umowę utrzymaniową.</p> <p style="text-align: justify;">Umowa ramowa z Nokia Siemens Networks została zawarta na okres trzech lat, a po upływie tego okresu umowa ramowa staje się umową zawartą na czas nieoznaczony.</p>ING OFE ujawniło się w akcjonariacie NFI Midas 2012-07-31T15:34:00+02:00<p>ING Otwarty Fundusz Emerytalny poinformował o przekroczeniu 5 proc. udziału w sp&oacute;łce.</p><p style="text-align: justify;">ING Otwarty Fundusz Emerytalny poinformował o przekroczeniu 5 proc. udziału w sp&oacute;łce. Jest to drugi inwestor finansowy, po Allianz TFI, kt&oacute;ry w bieżącym roku ujawnił się w akcjonariacie NFI Midas.</p> <p style="text-align: justify;">Nowy inwestor to od lat jedno z dw&oacute;ch największych OFE działających na polskim rynku, kt&oacute;rego wyniki inwestycyjne plasują go w ścisłej czoł&oacute;wce. ING OFE w dniu 27 lipca 2012 roku na swoim rachunku papier&oacute;w wartościowych posiadał blisko 74,4 mln akcji NFI Midas, uprawniających do 5,03% w og&oacute;lnej liczby głos&oacute;w na WZA Sp&oacute;łki.</p>NSA przywrócił rezerwację częstotliwości dla spółek zależnych2012-07-26T19:25:00+02:00<p>Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lutego 2011 roku.</p><p style="text-align: justify;">Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lutego 2011 roku uchylającą rezerwację na częstotliwości 1800 MHz na rzecz CenterNet oraz Mobyland - sp&oacute;łek zależnych NFI Midas. Dzięki tej decyzji mogą one w pełni korzystać z posiadanych częstotliwości.</p> <p style="text-align: justify;">Wyrokiem z dnia 26 lipca NSA oddalił skargę Polskiej telefonii Cyfrowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do WSA. Tym samym decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 listopada 2007 roku (DZC-WAP-5174-6/07(190)) na mocy kt&oacute;rej dokonano rezerwacji częstotliwości z zakresu 1800 MHz na rzecz sp&oacute;łek zależnych NFI Midas &ndash; CenterNet i Mobyland pozostaje w mocy.</p> <p style="text-align: justify;">Zarząd NFI Midas ma nadzieję, że w innych sprawach sądowych aktualnie toczących się w sprawie przetargu na częstotliwości radiowe 1800 MHz r&oacute;wnież zapadną roztrzygnięcia korzystne dla sp&oacute;łek zależnych od Funduszu.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>Ericsson buduje infrastrukturę dla Plusa i Aero22012-07-24T15:14:00+02:00<p>Aero2, sp&oacute;łka zależna NFI Midas, podpisała 23 lipca 2012 roku pierwszą umowę z dostawcą infrastruktury telekomunikacyjnej.</p><p style="text-align: justify;">W dniu 23 lipca 2012 r. Polkomtel Sp. z o.o,&nbsp;operator sieci Plus, oraz Aero2 Sp. z o.o., sp&oacute;łka zależna notowanego na GPW funduszu NFI Midas,&nbsp;zawarły z firmą Ericsson Sp. z o.o. umowę ramową na dostawę, integrację i utrzymanie element&oacute;w dostępowej i rdzeniowej sieci telekomunikacyjnej typu kom&oacute;rkowego oraz umowę utrzymaniową.</p> <p style="text-align: justify;">Ericsson zobowiązał się dostarczać technologie WCDMA i LTE umożliwiające wprowadzenie najnowocześniejszych usług transmisji danych. Ericsson gwarantuje najlepsze możliwe rozwiązania w zakresie niezawodności i wydajność sieci oraz zapewni wsp&oacute;łdziałanie nowych urządzeń i oprogramowania z dotychczasowymi elementami istniejącej sieci. Firma Ericsson zobowiązał się także do pełnej wsp&oacute;łpracy z innymi dostawcami sprzętu lub oprogramowania dla Plusa i Aero2.</p> <p style="text-align: justify;">Zawarcie Umowy Ramowej oraz Umowy Utrzymaniowej z Ericssonem stanowi kolejny krok w realizacji strategii Funduszu, jak r&oacute;wnież wpisuje się w realizację trzeciego celu emisji akcji serii D, tj. rozbudowy sieci telekomunikacyjnej.</p>Udany czat z Prezesem NFI Midas2012-07-05T18:36:00+02:00<p>W dzisiejszym czacie inwestorskim z Wojciechem Pytlem, Prezesem Zarządu NFI Midas uczestniczyło 230 os&oacute;b.</p><p>W dzisiejszym czacie inwestorskim z Wojciechem Pytlem, Prezesem Zarządu NFI Midas uczestniczyło 230 os&oacute;b. Dziękujemy wszystkim serdecznie za uczestnictwo w czacie.</p> <p>Zachęcamy do zapoznania się z zapisem dyskusji:</p> <p><a href="http://www.stockwatch.pl/czat-inwestorow-gieldowych/rozmowa-z-wojciechem-pytlem---prezesem-nfi-midas-sa,13">http://www.stockwatch.pl/czat-inwestorow-gieldowych</a></p> <p>Pytania, na kt&oacute;re Pan Prezes nie zdążył odpowiedzieć prosimy przesyłać na adres mailowy <a href="mailto:inwestorzy@midasnfi.pl">inwestorzy@midasnfi.pl</a></p>Trigon DM rekomenduje "kupuj" NFI Midas2012-07-02T19:03:00+02:00<p>Analitycy Trigon Dom Maklerski w swoim raporcie rekomendują zakup akcji NFI Midas</p><p><span>Analitycy Trigon Dom Maklerski w raporcie z 28 czerwca rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla NFI Midas&nbsp;od zalecenia "kupuj" z ceną docelową na poziomie 1,18 zł.&nbsp;</span>Raport wydano przy cenie 0,58 zł za akcję sp&oacute;łki.</p> <p>Dom Maklerski Trigon podkreśla, że NFI Midas jest jedynym podmiotem w Polsce zdolnym wytworzyć na potrzeby komercyjne pojemność w technologii LTE. Zdaniem analityk&oacute;w nowoczesna technoligia w połączeniu z przewagą czasową nad innymi operatorami powinny zapewnić NFI Midas ugruntowaną pozycję na rynku mobilnego dostępu do internetu w Polsce.</p> <p>Zachęcamy do zapoznania się z raportem:</p> <p><span><span><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><a href="/resources/document/MDS_20120628.pdf"><span style="text-align: justify;"><img style="margin-left: 4px; margin-right: 4px; vertical-align: middle;" src="/resources/image/pdf.gif" alt="" width="24" height="28" /></span><strong>&nbsp;P</strong><strong>ełna wersja raportu</strong></a></span></span></p>NFI Midas zaprasza na czat inwestorski2012-06-29T18:14:00+02:00<p>Zapraszamy do zadawania pytań na czacie inwestorskim z Wojciechem Pytlem, Prezesem NFI Midas S.A.</p><p>NFI Midas zaprasza na pierwszy w Polsce czat z wykorzystaniem technologii LTE. Zadaj pytanie liderowi szybkiego mobilnego internetu za pośrednictwem najszybszych łączy bezprzewodowych. &nbsp;</p> <p>Czat odbędzie się 5 lipca o godz. 13:00 na portalu internetowym StockWatch.pl&nbsp;</p> <p>Link do czatu:</p> <p><a href="http://www.stockwatch.pl/czat-inwestorow-gieldowych/rozmowa-z-wojciechem-pytlem---prezesem-nfi-midas-sa,13">http://www.stockwatch.pl/czat-inwestorow-gieldowych</a></p>NFI Midas realizuje cele emisyjne2012-04-27T14:10:00+02:00<p>Notowany na warszawskiej giełdzie fundusz zakończył proces rozliczenia umowy zakupu Aero2</p><p style="text-align: justify;">Notowany na warszawskiej giełdzie fundusz zakończył proces rozliczenia umowy zakupu Aero2 oraz dokonał przedterminowego wykupu bon&oacute;w dłużnych będących w posiadaniu Alior Banku.</p> <p style="text-align: justify;">Rozliczenie transakcji przejęcia 100 proc. udział&oacute;w w sp&oacute;łce Conpidon Limited, kt&oacute;ra jest właścicielem Aero 2 sp. z o.o. było gł&oacute;wnym celem ostatniej emisji akcji NFI Midas. Dzięki środkom pozyskanym od akcjonariuszy Fundusz ostatecznie zapłacił całość ceny za Aero2. Dodatkowo, poprzez spłatę zadłużenia w stosunku do Alior Banku, sp&oacute;łka zrealizowała r&oacute;wnież drugi cel emisyjny. 26 kwietnia 2012 roku dokonano wcześniejszego wykupu bon&oacute;w o wartości nominalnej 71,5 mln zł.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Obecnie Grupa NFI Midas dynamicznie realizuje program rozbudowy og&oacute;lnopolskiej sieci ultraszybkiego mobilnego Internetu w technologii LTE/HSPA+. Fundusz 26 kwietnia 2012 roku udzielił sp&oacute;łce zależnej &ndash; Aero2 pożyczki w kwocie 20 mln zł, celem sfinansowania przez sp&oacute;łkę zależną kolejnych inwestycji związanych z rozbudową sieci telekomunikacyjnej.</p>Przydział akcji serii D2012-03-19T17:19:00+01:00<p><span class="dane">Zarząd NFI Midas dokonał przydziału wszystkich oferowanych w ofercie publicznej akcji serii D Funduszu.</span></p><p>Zarząd NFI Midas dokonał <span class="dane">w drodze uchwały&nbsp;</span>przydziału wszystkich oferowanych w ofercie publicznej akcji serii D Funduszu.</p> <p><span class="dane">Zarząd dokonał przydziału akcji serii D podmiotom, kt&oacute;re złożyły prawidłowo opłacone zapisy na akcje serii D w ramach wykonania prawa poboru akcji serii D (Zapisy Podstawowe), przy czym każdemu z tych podmiot&oacute;w przydzielono taką liczbę akcji, na jaką opiewał jego prawidłowo opłacony zapis podstawowy.</span></p> <p><span class="dane"> Podmiotom, kt&oacute;re złożyły zapisy dodatkowe na akcje serii D przydzielono liczbę akcji wynikającą z jego prawidłowo opłaconego zapisu dodatkowego oraz 95,47 % stopy redukcji.&nbsp;</span></p>NFI Midas opublikował trzeci aneks do prospektu2012-03-13T13:06:00+01:00<p>Na stronach internetowych NFI Midas S.A. i Trigon DM opublikowany został Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego sp&oacute;łki.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p>Na stronach internetowych NFI Midas S.A. i Trigon DM opublikowany został Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego sp&oacute;łki.&nbsp;</p> <p>Zachęcamy do zapoznania się z prospektem emisyjnym:</p> <p><a href="/Relacje_inwestorskie/Gielda/Prospekt_emisyjny">Prospekt emisyjny 2012</a></p>NFI Midas podpisał umowę z Polkomtelem2012-03-09T17:26:00+01:00<p class="redniasiatka21">Mobyland, sp&oacute;łka zależna NFI Midas i Polkomtel zawarły umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.&nbsp;</p><p class="redniasiatka21">Mobyland, sp&oacute;łka zależna NFI Midas i Polkomtel zawarły umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Podpisana umowa precyzuje warunki dostępu do ultraszybkiego Internetu w technologii LTE dla klient&oacute;w operatora sieci Plus.</p> <p class="redniasiatka21">Operator sieci Plus to druga firma , kt&oacute;ra zdecydowała się wprowadzić usługi ultraszybkiego internetu oferowane przez NFI Midas. Od początku września 2011 roku analogiczne usługi dzięki infrastrukturze sp&oacute;łek z Grupy Midas wprowadził do swojej oferty Cyfrowy Polsat.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="redniasiatka21">&nbsp;</p>NFI Midas opublikował drugi aneks do prospektu2012-02-29T16:08:00+01:00<p>Na stronach internetowych NFI Midas S.A. i Trigon DM opublikowany został Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego sp&oacute;łki.&nbsp;</p><p>Na stronach internetowych NFI Midas S.A. i Trigon DM opublikowany został Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego sp&oacute;łki.&nbsp;</p> <p>Zachęcamy do zapoznania się z prospektem emisyjnym:</p> <p><a href="http://midasnfi.pl/Relacje_inwestorskie/Gielda/Prospekt_emisyjny">Prospekt emisyjny 2012</a></p>NFI Midas opublikował aneks do prospektu2012-02-22T17:45:00+01:00<p>Na stronach internetowych NFI Midas S.A. i Trigon DM opublikowany został Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego sp&oacute;łki.&nbsp;</p><p>Na stronach internetowych NFI Midas S.A. i Trigon DM opublikowany został Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego sp&oacute;łki.&nbsp;</p> <p>Zachęcamy do zapoznania się z prospektem emisyjnym:</p> <p><a href="/Relacje_inwestorskie/Gielda/Prospekt_emisyjny">Prospekt emisyjny 2012</a></p>Przyszłość technologii LTE w Polsce - czat inwestorski2012-02-22T14:22:00+01:00<p>W czwartek, 23 lutego, o godzinie 11.30 odbędzie się czat z przedstawicielami NFI Midas.&nbsp;</p><p>W czwartek, 23 lutego, o godzinie 11.30 odbędzie się czat z przedstawicielami NFI Midas zorganizowany przez Stowarzyszenie Inwestor&oacute;w Indywidualnych. Na pytania inwestor&oacute;w odpowiadać będą: Maciej Kotlicki, Członek Zarządu NFI Midas oraz Adam Kuriański, Prezes Zarządu CenterNet S.A., Mobyland Sp. z o.o., Aero 2 Sp. z o.o.</p> <p>Czat dostępny będzie na <a href="http://www.sii.org.pl/dla,spolek/ze,spolek/czat,inwestorski,ze,spolka,nfi,midas,s,a,,w,czwartek,23,lutego,br,;5402.html#ak5402">stronie SII</a>.&nbsp;Zachęcamy do udziału!&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Wideoczat z ekspertami NFI Midas2012-02-17T15:56:00+01:00<p>Zachęcamy do udziału w wideokonferencji z przedstawicielami NFI Midas S.A.&nbsp;</p><p>Zachęcamy do udziału w wideokonferencji z przedstawicielami NFI Midas S.A.&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Wideoczat odbędzie się 21 lutego o godzinie 12.00 na stronie Gazety Giełdy Parkiet. Na pytania odpowiadać będą Maciej Kotlicki, Członek Zarządu NFI Midas oraz Adam Kuriański, Prezes Zarządu CentrNet S.A., Mobyland Sp. z o.o., Aero 2 Sp. z o.o.</p> <p style="text-align: left;"><a href="http://www.parkiet.com/wideonfimidas">http://www.parkiet.com/wideonfimidas</a></p>Pierwszy inwestor finansowy ujawnił się w NFI Midas S.A.2012-02-17T12:26:00+01:00<p>Allianz TFI poinformowało o przekroczeniu 5 proc. udziału w sp&oacute;łce.&nbsp;</p><p>Allianz TFI poinformowało o przekroczeniu 5 proc. udziału w sp&oacute;łce. Jest to pierwszy inwestor finansowy, kt&oacute;ry ujawnił się w akcjonariacie NFI Midas S.A. odkąd sp&oacute;łka realizuje strategię budowy najnowocześniejszego operatora telekomunikacyjnego w Polsce.</p> <p>Funduszami, kt&oacute;re wsp&oacute;lnie osiągnęły ponad 5 procentowy udział w sp&oacute;łce NFI Midas są Allianz Platinium FIZ i Allianz FIO. Cały czas dominującym akcjonariuszem, kontrolującym blisko 66 proc. kapitału jest podmiot powiązany z Zygmuntem Solorzem-Żakiem.&nbsp;</p>NFI Midas opublikował zatwierdzony prospekt emisyjny2012-02-10T09:53:00+01:00<p>Grupa NFI Midas opublikowała zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wprowadzenia tych akcji, PDA i praw poboru do obrotu na GPW.</p> <p>&nbsp;</p><p>Grupa NFI Midas opublikowała zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wprowadzenia tych akcji, PDA i praw poboru do obrotu na GPW.<strong>&nbsp;</strong></p> <p>Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt dotyczy emisji nie mniej niż 548 mln i nie więcej niż ok. 1&nbsp;184 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję przysługiwać będzie 1 prawo poboru uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zachęcamy do zapoznania się z prospektem emisyjnym:</p> <p><a href="/Relacje_inwestorskie/Gielda/Prospekt_emisyjny">Prospekt emisyjny 2012</a></p>Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt2012-02-08T20:29:00+01:00<p>Komisja Nadzoru Finansowego 8 lutego zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii D.</p><p style="text-align: justify;">Komisja Nadzoru Finansowego 8 lutego zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii D. Zatwierdzony prospekt dotyczy emisji nie mniej niż 548 mln i nie więcej niż ok. 1&nbsp;184 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wprowadzenia tych akcji, PDA i praw poboru do obrotu na GPW.</p> <p style="text-align: justify;">Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję przysługiwać będzie 1 prawo poboru uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji. Dzień prawa poboru został ustalony na 15 lutego 2012 roku.</p>Zarząd NFI Midas ustalił cenę emisyjną2012-02-03T18:50:00+01:00<p><strong>Zarząd notowanego na warszawskiej giełdzie funduszu NFI Midas, za zgodą Rady Nadzorczej funduszu, ustalił cenę emisyjną akcji serii D.</strong></p><p style="text-align: justify;">Zarząd notowanego na warszawskiej giełdzie funduszu NFI Midas, za zgodą Rady Nadzorczej funduszu, ustalił cenę emisyjną akcji serii D na poziomie 0,70 zł. Akcje zostaną&nbsp; zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.<strong></strong></p> <p style="text-align: justify;">Prospekt złożony przez NFI Midas do zatwierdzenia w Komisji Nadzoru Finansowego dotyczy emisji nie mniej niż 548 mln i nie więcej niż ok. 1&nbsp;184 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wprowadzenia tych akcji, PDA i praw poboru do obrotu na GPW. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję przysługiwać będzie 1 prawo poboru uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji. Dzień prawa poboru został ustalony na 15 lutego 2012 roku.</p>NFI Midas V-ce "Mistrzem GPW 2011"2012-01-04T11:39:00+01:00<p>Zakończenie konkursu o tytuł "Mistrza GPW 2011" Pulsu Biznesu.</p><p>Giełdowy NFI Midas dzięki głosom inwestor&oacute;w i sympatyk&oacute;w z sukcesem przeszedł 3 etapy konkursu organizowanego przez Puls Biznesu. W drodze do finału Sp&oacute;łka pokonała CD Projekt RED, Zetkamę oraz ubiegłorocznego zwycięzcę konkursu Synthosa. Midas po zaciętej walce uległ specjalizującej się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery sp&oacute;łce Eko-Export z Bielska-Białej. W ostatecznym starciu Eko-Export dostał 58 % głos&oacute;w, natomiast na NFI Midas oddano 42 % głos&oacute;w i tym samym uzyskał on tytuł "V-ce Mistrza GPW 2011".&nbsp;</p> <p>Przedstawiciele sp&oacute;łki dziękują wszystkim zaangażowanym inwestorom za wsparcie, dzięki kt&oacute;remu Midas znalazł się w gronie finalist&oacute;w konkursu.&nbsp;</p>Finał "Mistrza GPW 2011"2012-01-02T00:01:00+01:00<p>Dzięki p&oacute;łfinałowemu zwycięstwu z ubiegłorocznym mistrzem - Synthosem NFI Midas znalazł się w finale.</p><div style="margin: 8px;"> <p>Inwestorzy giełdowi docenili potencjał drzemiący w NFI Midas i dzięki p&oacute;łfinałowemu zwycięstwu nad ubiegłorocznym mistrzem - Synthosem sp&oacute;łka zmierzy się w finale z firmą Eko-Export.&nbsp;W drodze do finału NFI Midas pokonał r&oacute;wnież CD Projekt RED oraz Zetkamę.</p> <p>Finałowy pojedynek odbędzie się 2 stycznia, a&nbsp;o wygranej &nbsp;zdecydują głosy internaut&oacute;w oddane na stronie Pulsu Biznesu (<a href="http://pulsinwestora.pb.pl/">http://pulsinwestora.pb.pl/</a>). Zachęcamy do aktywnego wsparcia NFI Midas!</p> </div>NFI Midas w półfinale konkursu organizowanego przez Puls Biznesu2011-12-28T12:53:00+01:00<p>Fundusz jest już w elitarnym gronie czterech sp&oacute;łek, kt&oacute;re powalczą o tytuł przyznawany przez Puls Biznesu.</p><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 8px;"> <p>Po zwycięstwach z CD Projekt RED oraz Zetkamą NFI Midas walczy w p&oacute;łfinale z ubiegłorocznym zwycięzcą Synthosem.</p> <p>Fundusz&nbsp;znalazł się w elitarnym gronie szesnastu sp&oacute;łek, kt&oacute;re powalczą o tytuł przyznawany przez Puls Biznesu. Sama nominacja oznacza, że NFI Midas pozostawił w tyle ponad 400 sp&oacute;łek notowanych na gł&oacute;wnym rynku warszawskiej giełdy.&nbsp;</p> <p>P&oacute;łfinałowy pojedynek odbędzie się w najbliższy czwartek, a&nbsp;o awansie zdecydują głosy internaut&oacute;w oddane na stronie Pulsu Biznesu (<a href="http://pulsinwestora.pb.pl/">http://pulsinwestora.pb.pl/</a>). Zachęcamy do aktywnego wsparcia NFI Midas!</p> </div>Prospekt emisyjny NFI Midas trafił do KNF2011-12-22T12:09:00+01:00<p><span style="font-family: &amp;amp;quot;">NFI Midas S.A. złożył wczoraj prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego.</span></p><p>NFI Midas S.A. złożył wczoraj prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną emisją akcji serii D. Środki pozyskane z emisji Sp&oacute;łka przeznaczy na odroczoną płatność za zakup Aero2, kt&oacute;rego NFI Midas jest właścicielem od 9 grudnia 2011 r. oraz na rozbudowę sieci.</p> <p>Złożony przez NFI Midas prospekt dotyczy emisji nie mniej niż 548 mln i nie więcej niż 1&nbsp;138 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję przysługiwać będzie 1 prawo poboru uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy cenę emisyjną wyznaczy Zarząd Sp&oacute;łki, za zgodą Rady Nadzorczej Sp&oacute;łki. Dzień prawa poboru został ustalony na 15 lutego 2012 roku.</p>NFI Midas w II rundzie konkursu organizowanego przez Puls Biznesu2011-12-21T16:52:00+01:00<p>Dzięki wsparciu inwestor&oacute;w i sympatyk&oacute;w NFI Midas awansował do ćwierćfinału w walce o tytuł &bdquo;Mistrza GPW&rdquo;.&nbsp;</p><p>Dzięki wsparciu inwestor&oacute;w i sympatyk&oacute;w NFI Midas awansował do ćwierćfinału w walce o tytuł &bdquo;Mistrza GPW&rdquo;. Już w najbliższy piątek Fundusz zmierzy się ze sp&oacute;łką Zetkama, a o wyniku pojedynku ponownie zdecydują głosy internaut&oacute;w oddane na stronie Pulsu Biznesu. Wygrana oznaczać będzie wejście Sp&oacute;łki p&oacute;łfinału konkursu. Zachęcamy do głosowania! <a href="http://pulsinwestora.pb.pl/">http://pulsinwestora.pb.pl/</a></p>NFI Midas w walce o tytuł "Mistrza GPW 2011 roku"2011-12-14T13:20:00+01:00<p>Fundusz&nbsp;znalazł się w elitarnym gronie szesnastu sp&oacute;łek, kt&oacute;re powalczą o tytuł przyznawany przez Puls Biznesu.</p><p>Fundusz&nbsp;znalazł się w elitarnym gronie szesnastu sp&oacute;łek, kt&oacute;re powalczą o tytuł przyznawany przez Puls Biznesu. Sama nominacja oznacza, że NFI Midas pozostawił w tyle ponad 400 sp&oacute;łek notowanych na gł&oacute;wnym rynku warszawskiej giełdy. Z kalendarza plebiscytu wynika, że w pierwszej rundzie o awans do ćwierćfinału sp&oacute;łka powalczy z giełdowym CD Projekt RED. Pojedynek odbędzie się w najbliższy piątek, a&nbsp;o awansie zdecydują głosy internaut&oacute;w oddane na stronie Pulsu Biznesu (<a href="http://pulsinwestora.pb.pl/">http://pulsinwestora.pb.pl/</a>). Zachęcamy do aktywnego wsparcia NFI Midas!</p>NFI Midas kupił Aero22011-12-12T11:21:00+01:00<p style="text-align: justify;">NFI Midas S.A. zawarł w&nbsp;piątek z Litenite Limited umowę kupna 100 proc. udział&oacute;w sp&oacute;łki Aero2.<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">Notowany na Giełdzie Papier&oacute;w Wartościowych w Warszawie NFI Midas S.A. zawarł w&nbsp;piątek z Litenite Limited umowę kupna 100 proc. udział&oacute;w Conpidon Limited. Dzięki tej transakcji fundusz stał się pośrednio właścicielem 100 proc. udział&oacute;w sp&oacute;łki Aero2.<strong></strong></p> <p style="text-align: justify;">NFI Midas za udziały w przejmowanej sp&oacute;łce zapłaci<strong> </strong>548 mln zł, pod warunkiem, że dług netto Aero 2 nie będzie wyższy niż 70 mln zł. Cena transakcyjna jest istotnie niższa o 36% od szacunkowej wartości aktyw&oacute;w netto Sp&oacute;łki r&oacute;wnej 861 mln zł oraz o 10-33% od wyceny przygotowanej przez niezależnego audytora PricewaterhouseCoopers.</p>Oświadczenie Zarządu NFI Midas S.A.2011-12-01T15:59:00+01:00<p>W związku z publikacją Pulsu Biznesu &bdquo;NFI Midas wpadł na konferencji&rdquo; z dnia 1 grudnia 2011 r. Zarząd NFI Midas S.A. informuje:&nbsp;</p><p>W związku z publikacją Pulsu Biznesu &bdquo;NFI Midas wpadł na konferencji&rdquo; z dnia 1 grudnia 2011 r. Zarząd NFI Midas S.A. informuje:&nbsp;</p> <p>List Intencyjny w sprawie wsp&oacute;łpracy Mobyland Sp. z o.o. z operatorem telekomunikacyjnym Polkomtel S.A. został podpisany w dniu 29 listopada 2011 r. w godzinach wieczornych. Zarząd NFI Midas S.A. niezwłocznie po podpisaniu otrzymał informację od swojej sp&oacute;łki zależnej, po czym niezwłocznie poinformował inwestor&oacute;w o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem raportu bieżącego, działając bez jakiejkolwiek zwłoki.</p> <p>Podczas ogłaszania aktualizacji strategii we wrześniu 2011 r. Sp&oacute;łka informowała o zamiarze prowadzenia rozm&oacute;w ze wszystkimi dużymi operatorami telekomunikacyjnymi. Takie rozmowy cały czas się toczą na r&oacute;żnym poziomie zaawansowania. Do momentu aż zaawansowanie negocjacji nie osiągnie istotnego poziomu, Sp&oacute;łka nie publikuje raport&oacute;w bieżących na ich temat, nie chcąc poprzez podawanie niepewnych informacji wprowadzić inwestor&oacute;w w błąd. Tym bardziej Sp&oacute;łka nie mogła poinformować o wspominianej w artykule prasowym umowie w sprawie wsp&oacute;łpracy z Polkomtelem, ponieważ taka umowa do tej pory nie została wypracowana, a tym bardziej podpisana. List Intencyjny - zawarty na czas określony do 9 marca 2012 roku - r&oacute;wnież nie precyzuje szczeg&oacute;łowych warunk&oacute;w wsp&oacute;łpracy. W opinii Sp&oacute;łki list Intencyjny rozpoczyna dopiero zaawansowaną fazę negocjacji.</p> <p>Strony Listu&nbsp;Intencyjnego zobowiązały się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do ustalenia docelowego modelu i docelowych warunk&oacute;w wsp&oacute;łpracy. Z tego powodu Mobyland Sp z o.o., a w konsekwencji NFI Midas S.A, nie m&oacute;gł podać szczeg&oacute;łowych warunk&oacute;w wsp&oacute;łpracy, a publikowanie przez NFI Midas S.A. informacji nieprecyzyjnych, dotyczących uzgodnień, kt&oacute;re jak wskazuje doświadczenie Sp&oacute;łki mogą być jeszcze odwoływane i zmieniane, mogłoby być traktowane jako wprowadzanie inwestor&oacute;w w błąd i&nbsp;manipulacja informacją w celu osiągnięcia zwyżki kursu akcji. Intencją Sp&oacute;łki jest prowadzenie transparentnej polityki informacyjnej, czego wyrazem była m.in. publikacja raportu o liście intencyjnym, co nastąpiło w pierwszym momencie, w kt&oacute;rym informacja o&nbsp;prowadzonych rozmowach mogła być uznana za precyzyjną.</p>Spółka NFI Midas podpisała list intencyjny z Polkomtelem2011-11-30T13:56:00+01:00<p style="text-align: justify;">Mobyland, sp&oacute;łka zależna notowanego na GPW funduszu NFI Midas podpisała list intencyjny z operatorem telekomunikacyjnym Polkomtel w sprawie świadczenia usług bezprzewodowej transmisji danych LTE.&nbsp;</p><p class="redniasiatka21" style="text-align: justify;">Mobyland, sp&oacute;łka zależna notowanego na GPW funduszu NFI Midas podpisała list intencyjny z operatorem telekomunikacyjnym Polkomtel w sprawie świadczenia usług bezprzewodowej transmisji danych LTE. To kolejna firma, kt&oacute;ra wprowadza komercyjnie dostęp do internetu w tej technologii w oparciu o infrastrukturę należącą do giełdowej sp&oacute;łki.</p> <p class="redniasiatka21" style="text-align: justify;">Podpisanie listu intencyjnego między Mobylandem, a Polkomtelem jest kolejnym krokiem zmierzającym do realizacji strategii rozwoju notowanego na warszawskiej giełdzie funduszu NFI Midas. Sp&oacute;łka na bazie unikalnej technologii HSPA+/LTE oraz w oparciu o połączone dwie częstotliwości w paśmie 1800 MHz może jako jedyna w kraju oferować dostęp do usług telekomunikacyjnych czwartej generacji. Częstotliwości te są w posiadaniu sp&oacute;łek zależnych Grupy: CenterNet i Mobyland.</p> <p class="redniasiatka21" style="text-align: justify;">Operator sieci Plus wprowadził do swojej oferty usługi ultraszybkiego bezprzewodowego internetu w technologii LTE, pozwalające na pobieranie danych z prędkością do 100 Mb/s i&nbsp;na wysyłanie ich z prędkością do 50 Mb/s. Obszar dostępności proponowanych usług telekomunikacyjnych obecnie pokrywa ponad 1300 miejscowości na terenie całego kraju i&nbsp;jest systematycznie powiększany.</p> <p><em>&nbsp;</em></p>Akcjonariusze NFI Midas zdecydowali o emisji akcji .2011-11-16T17:26:00+01:00<p>Notowany na GPW NFI Midas S.A. zgodnie z&nbsp;opublikowaną we wrześniu strategią uchwalił emisję akcji serii D na przejęcie sp&oacute;łki Aero2 i budowę sieci LTE i HSPA+ w Polsce.&nbsp;</p><p><strong>Notowany na Giełdzie Papier&oacute;w Wartościowych w Warszawie NFI Midas S.A. zgodnie z&nbsp;opublikowaną we wrześniu strategią uchwalił emisję akcji serii D na przejęcie sp&oacute;łki Aero2 i budowę sieci LTE i HSPA+ w Polsce. Prospekt emisyjny złożony zostanie do końca miesiąca, a dzień prawa poboru przypadnie na 15 lutego 2012 r.&nbsp; </strong></p> <p>Sp&oacute;łka NFI Midas podpisała 19 września 2011 r. przedwstępną umowę zakupu Sp&oacute;łki Aero2 za kwotę 548 mln zł. Dzięki temu skonsolidowane zostaną w ramach jednej Grupy wszystkie obecnie dostępne i niewykorzystane w Polsce częstotliwości pozwalające na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Po sfinalizowaniu transakcji posiadane przez NFI Midas aktywa, w połączeniu z już istniejącą i rozbudowywaną siecią nadajnik&oacute;w, pozwolą na pokrycie usługami Internetu w technologii LTE terytorium całego kraju.</p> <p>NFI Midas wyemituje maksymalnie 1 183 mln akcji, a minimalnie 548 mln akcji.&nbsp; Na każdą dotychczasową akcję przypadać będzie 1 prawo poboru, uprawniające do objęcia 4 akcji serii D, a nie jak wcześniej planowano 6 akcji.&nbsp;</p>NFI Midas wejdzie do mWIG402011-11-10T18:10:00+01:00<p>NFI Midas awansuje z indeksu małych sp&oacute;łek &ndash; sWIG80 do mWIG40, skupiających 40 średniej wielkości firm o najwyższej płynności notowanych na warszawskiej giełdzie.&nbsp;</p><p class="redniasiatka2"><strong>Zgodnie z decyzją GPW NFI Midas w wyniku kwartalnej rewizji indeks&oacute;w po sesji 16 grudnia 2011 r. wejdzie do indeksu mWIG40.</strong></p> <p>NFI Midas awansuje z indeksu małych sp&oacute;łek &ndash; sWIG80 do mWIG40, skupiających 40 średniej wielkości firm o najwyższej płynności notowanych na warszawskiej giełdzie. O awansie Sp&oacute;łki zadecydowały obroty jej akcjami za ostatnie 12 miesięcy i wartość rynkowa jej walor&oacute;w pozostających w wolnym obrocie. 16 grudnia 2011 r. będzie ostatnim dniem notowania akcji NFI Midas w indeksie sWIG80 - po zakończeniu sesji walory sp&oacute;łki zostaną przeniesione do mWIG40.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Mobyland otrzymał zamówienie od Cyfrowego Polsatu2011-10-28T16:54:00+02:00<p>Cyfrowy Polsat zwiększył wielkość dotychczas złożonych zam&oacute;wień na Usługi Transmisji Danych poprzez złożenie Zam&oacute;wienia 3.</p><p>Cyfrowy Polsat zwiększył wielkość dotychczas złożonych zam&oacute;wień na Usługi Transmisji Danych poprzez złożenie Zam&oacute;wienia 3 o wielkości 31 milion&oacute;w gigabajt&oacute;w i łącznej wartości 204.748.800 zł netto.</p> <p>W ramach podpisanego Porozumienia renegocjującego warunki, na jakich Mobyland będzie od dnia 1 września 2012 r. świadczył usługi transmisji danych na rzecz Cyfrowego Polsatu strony ustaliły, że Cyfrowy Polsat zwiększy wielkość dotychczas złożonych zam&oacute;wień na Usługi Transmisji Danych poprzez złożenie Zam&oacute;wienia 3 o wielkości 31 milion&oacute;w gigabajt&oacute;w i łącznej wartości 204.748.800 zł netto.</p> <p>Na łączną wielkość Zam&oacute;wienia 3 wynoszącą 31 mln gigabajt&oacute;w składają się:<br />- 7,6 mln gigabajt&oacute;w niewykorzystanych do dnia 31 sierpnia 2012 r. przez Cyfrowy Polsat a wynikających z zam&oacute;wienia nr 1 do Umowy (&bdquo;Zam&oacute;wienie 1&rdquo;),<br />- 13 mln gigabajt&oacute;w niewykorzystanych do dnia 31 sierpnia 2012 r. przez Cyfrowy Polsat a wynikających z Zam&oacute;wienia 2<br />- dodatkowe 10,4 mln gigabajt&oacute;w.<br />Cena za Usługi Transmisji Danych zam&oacute;wionej na podstawie Zam&oacute;wienia 3 wynosiła będzie 0,00645 PLN netto za 1MB.</p> <p>Okres ważności Zam&oacute;wienia 3 będzie wynosił 36 pełnych miesięcy, liczonych od początku października 2012 roku, <br />z zastrzeżeniem zawartych w Umowie warunk&oacute;w umożliwiających przedłużenie tego okresu.</p>Wywiad z Prezesem NFI Midas na temat strategii2011-10-15T17:20:00+02:00<p>Zachęcamy Państwa do lektury wywiadu Tomasza Świderka z prezesem NFI Midas S.A. na temat nowej strategii.</p><p>Zachęcamy Państwa do lektury wywiadu Tomasza Świderka z prezesem NFI Midas S.A. na temat nowej strategii. Wywiad znajduje się pod <a href="http://www.forumszerokopasmowe.pl/artykuly.php?artykul=2681">linkiem</a>.</p>FAQ związany z planowaną emisją akcji serii D2011-10-07T12:36:00+02:00<p>Stworzyliśmy nową <a href="/Relacje_inwestorskie/FAQ_dotyczacy_emisji_akcji_serii_D">zakładkę</a> w relacjach inwestorskich, w kt&oacute;rej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące planowanej emisji akcji serii D.</p><p>Sp&oacute;łka NFI Midas S.A. zamieściła w dziale Relacji Inwestorskich zestawienie najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi dotyczących planowanej emisji akcji serii D. Zakładkę znajdą Państwo pod <a href="/Relacje_inwestorskie/FAQ_dotyczacy_emisji_akcji_serii_D">linkiem</a>&nbsp;lub w dziale Relacje Inwestorskie.</p>Nowa strategia NFI Midas SA2011-09-20T16:06:00+02:00<p style="text-align: justify;">Zgodnie z założeniami strategii Grupa Midas będzie pierwszym w Polsce operatorem telekomunikacyjnym&nbsp;dostarczającym usługi ultraszybkiego mobilnego Internetu w technologii 4 generacji &ndash; LTE. Jednocześnie Sp&oacute;łka poinformowała o dw&oacute;ch&nbsp;kolejnych krokach poczynionych w celu realizacji przyjętej strategii &ndash; planowanej akwizycji Sp&oacute;łki Aero2 i przygotowaniach do emisji nowych akcji.</p> <p style="text-align: justify;">Prezentacja dotycząca nowej strategii sp&oacute;łki jest dostępna w <a title="Materiały do pobrania" href="http://www.midasnfi.pl/Relacje_inwestorskie/Materialy_do_pobrania">&bdquo;materiałach do pobrania&rdquo;</a> w dziale Relacji Inwestorskich</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>GPW wyznaczyła 18 lipca pierwszym dniem notowań akcji serii C NFI MIDAS SA2011-07-15T22:24:00+02:00<p>Zgodnie z decyzją GPW 15 lipca 2011 będzie ostatnim dniem notowań 236.746.680 praw do akcji (PDA)</p><p>Zgodnie z decyzją GPW 15 lipca 2011 będzie ostatnim dniem notowań 236.746.680 praw do akcji (PDA) zwykłych na okaziciela serii C NFI Midas S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Jednocześnie Zarząd Giełdy podjął uchwałę dopuszczającą i wprowadzającą od 18 lipca 2011 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe serii C sp&oacute;łki NFI Midas S.A. Warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu jest dokonanie przez Krajowy Depozyt Papier&oacute;w Wartościowych S.A. w dniu 18 lipca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenie ich kodem "PLNFI0900014".</p>Wystąpienie Prezesa NFI Midas w TVN CNBC2011-06-15T12:31:00+02:00<p>Dzisiaj około godziny 16.45 w programie rynkowym telewizji TVN CNBC wystąpi Prezes NFI Midas...</p><p>Dzisiaj około godziny 16.45 w programie rynkowym telewizji TVN CNBC wystąpi Prezes NFI Midas Wojciech Pytel. Rozmowa będzie dotyczyć decyzji UKE w sprawie przetargu na częstotliwości umożliwiające udostępnianie internetu w technologii LTE.</p>NFI Midas pozyskał z publicznej emisji akcji 293,6 mln zł brutto2011-06-01T12:04:00+02:00<p><strong>NFI Midas pozyskał z publicznej emisji akcji 293,6 mln zł brutto</strong></p> <p>Inwestorzy objęli 236 746 680 akcji serii C po cenie 1,24 zł za sztukę. Pozyskane dzięki emisji środki pozwolą na realizację cel&oacute;w emisyjnych NFI Midas.</p><p><strong>NFI Midas pozyskał z publicznej emisji akcji 293,6 mln zł brutto</strong></p> <p>Inwestorzy objęli 236 746 680 akcji serii C po cenie 1,24 zł za sztukę. Pozyskane dzięki emisji środki pozwolą na realizację cel&oacute;w emisyjnych NFI Midas, czyli sfinansowanie akwizycji Mobyland Sp. z o.o., zmniejszenie zadłużenia z tytułu wyemitowanych bon&oacute;w korporacyjnych&nbsp; oraz zasilenie kapitału obrotowego Sp&oacute;łki.</p> <p>W subskrypcji akcji serii C wzięło udział 6&nbsp;763 inwestor&oacute;w. W wyniku realizacji Zapis&oacute;w Podstawowych i Dodatkowych, kt&oacute;re przyjmowane były pomiędzy 10 a 20 maja 2011 r., Zarząd Funduszu przydzielił 6&nbsp;762 inwestorom 230&nbsp;729&nbsp;621 akcji serii C. Dodatkowo, 30 maja 2011 r. przeprowadzono subskrypcję uzupełniającą, w wyniku kt&oacute;rej jeden subskrybent objął kolejnych 6&nbsp;017&nbsp;059 papier&oacute;w.</p>Spółka zmieniła harmonogram emisji.2011-05-27T20:48:00+02:00<p style="margin-bottom: 0cm;">Zarząd Funduszu 27 maja opublikował zaktualizowany harmonogram emisji. Szczeg&oacute;łowe informacje...</p><p style="margin-bottom: 0cm;">Zarząd Funduszu 27 maja opublikował zaktualizowany harmonogram emisji. Szczeg&oacute;łowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce <a href="/Relacje_inwestorskie/Gielda/Prospekt_emisyjny">Prospekt Emisyjny</a> lub w bezpośrednio w <a href="/resources/document/komunikat_aktualizujacy_nr_2_do_prospektu_emisyjnego_NFI_Midas_SA.pdf">Komunikacie Aktualizującym nr 2</a>.</p>Opublikowane zostały aneksy nr 4 i 5 do prospektu emisyjnego2011-05-23T20:37:00+02:00<p>Po zatwierdzeniu przez KNF, na stronach NFI Midas oraz Trigon DM opublikowane zostały aneksy...</p><p>Po zatwierdzeniu na stronach NFI Midas oraz Trigon DM opublikowane zostały aneksy do prospektu dostępne pod linkiem: <a href="/Relacje_inwestorskie/Gielda/Prospekt_emisyjny"><strong>Prospekt Emisyjny</strong></a></p>Publikacja Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego2011-05-20T20:53:00+02:00<p>Na stronach NFI Midas oraz Trigon DM dostępny jest aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego.</p><p>Na stronach NFI Midas oraz Trigon DM dostępny jest aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego.</p>NFI Midas opublikował drugi aneks do prospektu2011-05-19T13:56:00+02:00<p>Na stronach internetowych NFI Midas S.A. i Trigon DM opublikowany został Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego sp&oacute;łki.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Na stronach internetowych NFI Midas S.A. i Trigon DM opublikowany został Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego sp&oacute;łki.&nbsp;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Aneks zawiera informacje dotyczące przyszłych struktur właścicielskich sp&oacute;łek pośrednio lub bezpośrednio&nbsp;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">zaangażowanych w emisję oraz zamiar&oacute;w inwestycyjnych podmiot&oacute;w zobowiązanych.</div> <p>Na stronach internetowych NFI Midas S.A. i Trigon DM opublikowany został Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego sp&oacute;łki.&nbsp;Aneks zawiera informacje dotyczące przyszłych struktur właścicielskich sp&oacute;łek pośrednio lub bezpośrednio&nbsp;zaangażowanych w emisję oraz zamiar&oacute;w inwestycyjnych podmiot&oacute;w zobowiązanych.</p> <p>&nbsp;</p>KNF zatwierdził aneks do prospektu NFI Midas 2011-05-16T20:45:00+02:00<p>Komisja Nadzoru Finansowego 16 maja zatwierdziła w całości wniosek złożony przez Sp&oacute;łkę 9 maja 2011 r. Wniosek ten dotyczył trzech obszar&oacute;w. Zatwierdzony aneks został udostępniony na stronie internetowej NFI Midas.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><strong>Komisja Nadzoru Finansowego 16 maja zatwierdziła w całości wniosek złożony przez Sp&oacute;łkę 9 maja 2011 r. Wniosek ten dotyczył trzech obszar&oacute;w. Zatwierdzony aneks został udostępniony na stronie internetowej NFI Midas. </strong></span></p> </div><p><strong>Komisja Nadzoru Finansowego 16 maja zatwierdziła w całości wniosek złożony przez Sp&oacute;łkę 9 maja 2011 r. Wniosek ten dotyczył trzech obszar&oacute;w. Zatwierdzony aneks został udostępniony na stronie internetowej NFI Midas. </strong><br /><br />Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego NFI Midas zatwierdzonego przez KNF 29 kwietnia skupia się na aktualizacji informacji z trzech obszar&oacute;w prospektu. Zatwierdzony przez Komisję dokument uaktualnia Prospekt w związku z opublikowanym 9 maja 2011 r. skonsolidowanym raportem kwartalnym NFI Midas za I kwartał 2011 r. <br /><br />Dwie kolejne zmiany są związane z zawarciem w dniu 9 maja 2011 r. umowy pożyczki w wysokości 3.000 tys. zł pomiędzy Nova a NFI Midas oraz z powzięciem przez Emitenta w dniu 9 maja 2011 r. informacji o zawarciu przez CenterNet umowy kredytowej z Alior Bank S.A.</p>Harmonogram emisji2011-05-06T18:00:00+02:00<p>Na stronie internetowej NFI Midas jest już dostępny do pobrania prospekt emisyjny. Poniżej zamieszczamy dokładny harmonogram planowanej emisji.</p><p>Na stronie internetowej NFI Midas jest już dostępny do pobrania <a href="/Relacje_inwestorskie/Gielda/Prospekt_emisyjny">prospekt emisyjny</a>. Poniżej zamieszczamy dokładny harmonogram planowanej emisji.</p> <p><strong>Aktualny harmonogram:</strong></p> <table border="0"> <tbody> <tr style="background-color: #dcdcdc;"> <td style="cursor: default;">28 marca 2011 r.</td> <td style="cursor: default;">Dzień ustalenia prawa poboru</td> </tr> <tr> <td style="cursor: default;">Niezwłocznie po zatwierdze- niu Prospektu, nie p&oacute;źniej niż 6 maja 2011 r.</td> <td style="cursor: default;">Publikacja Prospektu</td> </tr> <tr style="background-color: #dcdcdc;"> <td style="cursor: default;">10 maja 2011 r.</td> <td style="cursor: default;">Rozpoczęcie notowań praw poboru Akcji serii C</td> </tr> <tr> <td style="cursor: default;">10 maja 2011 r.</td> <td style="cursor: default;">Otwarcie publicznej subskrypcji</td> </tr> <tr style="background-color: #dcdcdc;"> <td style="cursor: default;">10 maja 2011 r.</td> <td style="cursor: default;">Rozpoczęcie przyjmowania Zapis&oacute;w Podstawowych i Zapis&oacute;w Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru</td> </tr> <tr> <td style="cursor: default;">17 maja 2011 r.</td> <td style="cursor: default;">Zakończenie notowań praw poboru Akcji serii C</td> </tr> <tr style="background-color: #dcdcdc;"> <td style="cursor: default;">20 maja 2011 r.</td> <td style="cursor: default;">Zakończenie przyjmowania Zapis&oacute;w Podstawowych i Zapis&oacute;w Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru</td> </tr> <tr> <td style="cursor: default;">31 maja 2011 r.</td> <td style="cursor: default;">Przydział Akcji serii C w ramach prawa poboru</td> </tr> <tr style="background-color: #dcdcdc;"> <td style="cursor: default;">31 maja 2011 r.</td> <td style="cursor: default;">Zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru z uwzględnieniem Zapis&oacute;w Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii C, lub w przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona subskrypcja uzupełniająca)</td> </tr> <tr> <td style="cursor: default;">1 czerwca 2011 r.</td> <td style="cursor: default;">Rozpoczęcie przyjmowania zapis&oacute;w na Akcje serii C nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)</td> </tr> <tr style="background-color: #dcdcdc;"> <td style="cursor: default;">1 czerwca 2011 r.</td> <td style="cursor: default;">Zakończenie przyjmowania zapis&oacute;w na Akcje serii C nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)</td> </tr> <tr> <td style="cursor: default;">do 2 czerwca 2011 r.</td> <td style="cursor: default;">Przydział Akcji serii C nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru <br /></td> </tr> <tr style="background-color: #dcdcdc;"> <td style="cursor: default;">do 2 czerwca 2011 r.</td> <td style="cursor: default;">Zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii C i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)</td> </tr> </tbody> </table>Zatwierdzenie prospektu przez KNF.2011-04-29T17:58:00+02:00<p>Komisja Nadzoru Finansowego na swojej stronie internetowej opublikowała komunikat informujący o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego sporządzonego przez NFI Midas. Prospekt został sporządony w związku z ofertą publiczną 236.746.680 akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym od 120.000.000 do 236.746.680 akcji serii C, od 120.000.000 do 236.746.680 praw do akcji serii C, 59.186.670 praw poboru akcji serii C. Emisja obsługiwana będzie przez Dom Maklerski Trigon.</p><p>Komisja Nadzoru Finansowego na swojej stronie internetowej (<a href="http://www.knf.gov.pl/">www.knf.gov.pl</a>) opublikowała komunikat informujący o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego sporządzonego przez NFI Midas. Prospekt został sporządony w związku z ofertą publiczną 236.746.680 akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym od 120.000.000 do 236.746.680 akcji serii C, od 120.000.000 do 236.746.680 praw do akcji serii C, 59.186.670 praw poboru akcji serii C. Emisja obsługiwana będzie przez Dom Maklerski Trigon.</p>Nowy członek zarządu NFI Midas S.A.2011-03-25T18:10:00+01:00<p style="margin-bottom: 0cm;">25 marca 2011 r. Rada Nadzorcza NFI Midas powołała Krzysztofa Adaszewskiego na funkcję Członka Zarządu. Pan Krzysztof Adaszewski posiada rozległą wiedzę w obszarze rachunkowości i finans&oacute;w. W toku swojej kariery zawodowej zajmował stanowiska kierownicze w obszarze zarządzania finansami w sp&oacute;łkach telekomunikacyjnych.</p><p>25 marca 2011 r. Rada Nadzorcza NFI Midas powołała Krzysztofa Adaszewskiego na funkcję Członka Zarządu. Pan Krzysztof Adaszewski posiada rozległą wiedzę w obszarze rachunkowości i finans&oacute;w. W toku swojej kariery zawodowej zajmował stanowiska kierownicze w obszarze zarządzania finansami w sp&oacute;łkach telekomunikacyjnych.</p>Odcięcie prawa poboru 2011-03-24T18:12:00+01:00<p style="margin-bottom: 0cm;">Sesja z 24 marca była pierwsza bez prawa poboru do nowych papier&oacute;w serii C. Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia z 23 lutego sp&oacute;łka chce wypuścić dla dotychczasowych właścicieli nie mniej niż 120 mln i nie więcej niż 236,7 mln papier&oacute;w serii C. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia czterech nowych akcji. Cena emisyjna została ustalona na 1,24 zł za akcję.</p><p>Sesja z 24 marca była pierwsza bez prawa poboru do nowych papier&oacute;w serii C. Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia z 23 lutego sp&oacute;łka chce wypuścić dla dotychczasowych właścicieli nie mniej niż 120 mln i nie więcej niż 236,7 mln papier&oacute;w serii C. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia czterech nowych akcji. Cena emisyjna została ustalona na 1,24 zł za akcję.</p>Prospekt emisyjny w KNF2010-12-31T18:12:00+01:00<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">31 grudnia 2010 r. NFI Midas S.A. złożyło prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną emisją akcji serii C. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. ę. Z pozyskanych z emisji środk&oacute;w sp&oacute;łka 177 mln zł przeznaczy na sfinansowanie akwizycji Mobyland Sp. z o.o. Za pozostałą kwotę fundusz przeprowadzi restrukturyzację zadłużenia z tytułu wyemitowanych bon&oacute;w korporacyjnych.</p><p>31 grudnia 2010 r. NFI Midas S.A. złożyło prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną emisją akcji serii C. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. ę. Z pozyskanych z emisji środk&oacute;w sp&oacute;łka 177 mln zł przeznaczy na sfinansowanie akwizycji Mobyland Sp. z o.o. Za pozostałą kwotę fundusz przeprowadzi restrukturyzację zadłużenia z tytułu wyemitowanych bon&oacute;w korporacyjnych.</p>Zygmunt Solorz-Żak w Radzie NFI Midas2010-12-14T18:13:00+01:00<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">14 grudnia 2010 r. do Rady Nadzorczej NFI Midas S.A. wszedł Zygmunt Solorz-Żak, jeden z najbardziej szanowanych polskich biznesmen&oacute;w i założyciel m.in. Polsatu i Cyfrowego Polsatu S.A. Zygmunt Solorz-Żak pełni w NFI Midas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p><p>14 grudnia 2010 r. do Rady Nadzorczej NFI Midas S.A. wszedł Zygmunt Solorz-Żak, jeden z najbardziej szanowanych polskich biznesmen&oacute;w i założyciel m.in. Polsatu i Cyfrowego Polsatu S.A. Zygmunt Solorz-Żak pełni w NFI Midas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p>