2013-02-13

Zarząd Midas S.A. otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, z dnia 12 lutego 2013 r. o dokonaniu wpisu w rejestrze KRS zmiany Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą 19/2012 ZWZ z dnia 31 października 2012 roku. Zgodnie z podjętą uchwałą zmianie ulega m.in. firma Spółki z dotychczasowej „Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS Spółka Akcyjna” na obecną w brzmieniu „Midas Spółka Akcyjna”. W związku z powyższymi zmianami, logotyp Spółki wraz z pozostałą częścią identyfikacji wizualnej Midas S.A. uległy odświeżeniu.

Zarząd Spółki pragnie w tym miejscu przypomnieć, że zmiana Statutu Spółki spowodowana jest wejściem w życie ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych ustaw, nakładającej na spółki utworzone na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji obowiązek zmiany firmy w taki sposób, że nowa firma nie będzie zawierała oznaczenia „Narodowy Fundusz Inwestycyjny” lub skrótu „NFI”.