2011-12-22

NFI Midas S.A. złożył wczoraj prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną emisją akcji serii D. Środki pozyskane z emisji Spółka przeznaczy na odroczoną płatność za zakup Aero2, którego NFI Midas jest właścicielem od 9 grudnia 2011 r. oraz na rozbudowę sieci.

Złożony przez NFI Midas prospekt dotyczy emisji nie mniej niż 548 mln i nie więcej niż 1 138 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję przysługiwać będzie 1 prawo poboru uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy cenę emisyjną wyznaczy Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Dzień prawa poboru został ustalony na 15 lutego 2012 roku.