2012-02-08

Komisja Nadzoru Finansowego 8 lutego zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii D. Zatwierdzony prospekt dotyczy emisji nie mniej niż 548 mln i nie więcej niż ok. 1 184 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wprowadzenia tych akcji, PDA i praw poboru do obrotu na GPW.

Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję przysługiwać będzie 1 prawo poboru uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji. Dzień prawa poboru został ustalony na 15 lutego 2012 roku.