2011-06-01

NFI Midas pozyskał z publicznej emisji akcji 293,6 mln zł brutto

Inwestorzy objęli 236 746 680 akcji serii C po cenie 1,24 zł za sztukę. Pozyskane dzięki emisji środki pozwolą na realizację celów emisyjnych NFI Midas, czyli sfinansowanie akwizycji Mobyland Sp. z o.o., zmniejszenie zadłużenia z tytułu wyemitowanych bonów korporacyjnych  oraz zasilenie kapitału obrotowego Spółki.

W subskrypcji akcji serii C wzięło udział 6 763 inwestorów. W wyniku realizacji Zapisów Podstawowych i Dodatkowych, które przyjmowane były pomiędzy 10 a 20 maja 2011 r., Zarząd Funduszu przydzielił 6 762 inwestorom 230 729 621 akcji serii C. Dodatkowo, 30 maja 2011 r. przeprowadzono subskrypcję uzupełniającą, w wyniku której jeden subskrybent objął kolejnych 6 017 059 papierów.