2011-07-15

Zgodnie z decyzją GPW 15 lipca 2011 będzie ostatnim dniem notowań 236.746.680 praw do akcji (PDA) zwykłych na okaziciela serii C NFI Midas S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Jednocześnie Zarząd Giełdy podjął uchwałę dopuszczającą i wprowadzającą od 18 lipca 2011 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe serii C spółki NFI Midas S.A. Warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu jest dokonanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 lipca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenie ich kodem "PLNFI0900014".