Midas S.A. ogłasza wyniki za 1Q 2015:

Midas S.A. ogłasza wyniki za 1Q 2015

 

Kluczowe informacje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

 

  • Przychody za 1Q 2015 rok wyniosły 123,0 mln PLN, co oznacza wzrost o 84% w porównaniu do przychodów wypracowanych w 1Q 2014 roku.
  • EBITDA1 za 1Q 2015 rok wyniosła 0,0 mln PLN, w porównaniu do straty EBITDA 49,4 mln PLN odnotowanej w 1Q 2014
  • Strata netto za 1Q 2015 wyniosła 33,9 mln PLN, w porównaniu do straty 82,6 mln PLN poniesionej w 1Q 2014
  • Przychody 1Q 2015 roku uwzględniają 15,0 mln PLN jednorazowych przychodów rozpoznanych w związku z rozliczeniem zakończonej w dniu 2 stycznia umowy dotyczącej korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej

 

Skonsolidowane przychody Spółki w 1Q 2015 wyniosły 123,0 mln PLN, tj. o 84% więcej jak w 1Q 2014. Dynamiczny wzrost przychodów Spółki w 1Q 2015 jest spowodowany dalszym wzrostem zużycia danych przez klientów Spółki, które w 1Q 2015 wyniosło 42,7 mln GB oraz jednorazowym rozpoznaniem przychodów będących efektem rozwiązania umowy dotyczącej korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej ze Sferią. Przychody za 1Q 2015 rok oczyszczone o zdarzenia jednorazowe wyniosły 108,0 mln PLN.

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży wsparty zdarzeniem jednorazowym oraz nieznaczny wzrost kosztów operacyjnych pozwoliły Spółce osiągnąć skonsolidowany wynik EBITDA1 na poziomie 0,0 mln PLN, w porównaniu do 49,4 mln PLN straty EBITDA odnotowanej w 1Q 2014. Oczyszczona o zdarzenie jednorazowe EBITDA w 1Q 2015 wykazuje stratę w wysokości 15,0 mln PLN.

 

Skonsolidowana strata netto Spółki za 1Q 2015 wyniosła 33,9 mln PLN, a oczyszczona o zdarzenie jednorazowe wyniosła 48,8 mln PLN w porównaniu do 82,6 mln PLN straty netto odnotowanej w 1Q 2014.

 

1 Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. 

Kontakt: