Informacja o planowanym połączeniu Midas S.A. z Aero 2 sp. z o.o.:

W sekcji Dokumenty Korporacyjne (http://midas-sa.pl/Grupa_kapitalowa/Dokumenty_korporacyjne) opublikowany został plan połączenia Midas S.A. z Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000305767, w której Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

Kontakt: