Midas S.A. ogłasza wyniki za 2014 oraz nowe zamówienie Grupy:

Midas S.A. ogłasza wyniki za 2014 oraz nowe zamówienie Grupy Cyfrowy Polsat

 

3 marca 2014 Midas S.A. ogłosił:

  • jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu za 2014 rok
  • podpisanie Porozumienia oraz Zamówienia nr 4 na usługi hurtowej transmisji danych z Grupą Cyfrowy Polsat

 

 

Kluczowe informacje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

 

  • Przychody za 2014 rok wyniosły 430,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 87% w porównaniu do przychodów wypracowanych w 2013 roku.
  • Strata EBITDA1 za 2014 rok wyniosła 31,0 mln PLN, w porównaniu do straty EBITDA 92,9 mln PLN odnotowanej w 2013
  • Strata netto za 2014 wyniosła 320,9 mln PLN, w porównaniu do straty 206,6 mln PLN poniesionej w 2013
  • Sporządzony w 4Q14 niegotówkowy odpis aktualizujący wartość częstotliwości 2,6GHz obciążył koszty operacyjne za 2014 kwotą 126,4 mln PLN i powiększył stratę netto za 2014 kwotą 104,9 mln PLN

 

 

Skonsolidowane przychody Spółki w 4Q 2014 wyniosły 177,2 mln PLN, tj. o 119% więcej jak w 4Q 2013. Dynamiczny wzrost przychodów Spółki w 4Q 2014 jest spowodowany dalszym wzrostem zużycia danych przez klientów Spółki, które w 4Q 2014 wyniosło 33,3 mln GB. W efekcie przychody 2014 roku wyniosły 430,5 mln PLN, tj. o 87% więcej niż w 2013r.

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz stabilne koszty operacyjne pozwoliły Spółce osiągnąć dodatni skonsolidowany wynik EBITDA1 , który w 4Q 2014 wyniósł 57,2 mln PLN, w porównaniu do straty EBITDA 23,1 mln PLN odnotowanej w 4Q 2013. W efekcie skonsolidowana strata EBITDA za 2014 rok wyniosła 31,0 mln PLN (względem 92,9 mln straty odnotowanej w 2013 roku).

 

Skonsolidowana strata netto Spółki za 4Q 2014 wyniosła 99,8 mln PLN, w porównaniu do 65,3 mln PLN straty netto odnotowanej w 4Q 2013. Wynik netto za 4Q 2014 obciążony jest jednorazowym i niegotówkowym odpisem aktualizującym wartość posiadanego prawa do częstotliwości 2,6GHz w kwocie 104,9 mln PLN. ). Skonsolidowana strata netto Spółki za 2014 roku wyniosła 320,9 mln PLN, w porównaniu do straty 206,6 mln PLN odnotowanej w 2013 roku. Strata netto za 2014 rok, poza opisanym wyżej odpisem aktualizującym, obciążona jest jednorazowym, niegotówkowym kosztem finansowym w wysokości 29,8 mln PLN rozpoznanym w związanym ze wzrostem kosztu obligacji wyemitowanych przez Spółkę (w związku ze zniesieniem zabezpieczenia obligacji).

 

1 Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

 

Podpisanie Porozumienia oraz Zamówienia nr 4 z Grupą Cyfrowy Polsat:

 

  • 3 marca 2015 Mobyland podpisał porozumienie z Polkomtel oraz przyjął złożone przez Polkomtel zamówienie na usługi transmisji danych (Zamówienie nr 4),
  • Nowa stawka za 1GB transmisji danych została ustalona na 2,40 PLN netto, obowiązuje od 1 stycznia 2015 i odnosi się do nowo zamawianych pakietów oraz dotychczas przedpłaconych i niezrealizowanych pakietów danych z Zamówienie nr 3,
  • Okres obowiązywania Zamówienia nr 4 – 4 lata,
  • Łączna wielkość Zamówienia nr 4 - 1,571.68 mln GB

Łączna wartość Zamówienia nr 4 -  3,772.04 mln PLN

Kontakt: