Grupa Kapitałowa Midas ogłasza zakup 51,0% akcji Sferia S.A.:

Aero2, spółka z Grupy Kapitałowej Midas zawarła umowę przejęcia większościowego pakietu (51,0%) w spółce Sferia S.A. 

Wartość transakcji wyniosła 121,9 mln zł, co implikuje wartość kapitałów własnych spółki Sferia na poziomie 239,0 mln zł. Umowy zakupu przewidują, że w przypadku uzyskania przez spółkę Sferia odszkodowania pieniężnego z tytułu ewentualnego sporu dotyczącego opóźnienia prawa do efektywnego wykorzystania częstotliwości należnych spółce, cena zakupu może ulec zwiększeniu o kwotę wynikającą z tego odszkodowania proporcjonalną do posiadanego udziału przez sprzedających przed dokonaną transakcją zbycia akcji.

Niezależna opinia firmy doradczej EY potwierdza, że warunki cenowe transakcji są godziwe z punktu widzenia ogółu obecnych udziałowców Aero2.

Przeprowadzenie transakcji zakupu akcji Sferia, a tym samym dostęp do częstotliwości 800 MHz pozwoli Grupie Midas utrzymać najwyższy poziom świadczonych usług dla spółek z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat w okresie obowiązywania obecnego zamówienia.

W ocenie Zarządu Midas odnowienie ważności rezerwacji przyznanej spółce Sferia po cenie implikowanej przez zadeklarowane, wysokie kwoty za pasmo 800 MHz w zakończonej aukcji, nie jest ekonomicznie uzasadnione. Analogicznie, Grupa Midas nie będzie zainteresowana pozyskaniem dostępu do pasma z zakresu 800 MHz od podmiotów, które uzyskają dostęp do pasma 800 MHz przy obecnych wysokich poziomach cenowych, chyba że odbędzie się to na zasadach ekwiwalentności technologiczno-usługowej. Alternatywnie Spółka rozważa kontynuację rozbudowy sieci LTE 1800 MHz.

Kontakt: